Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Speciální pedagog

Mgr. Veronika Zezulová

Telefon: 543 211 805

Email: veronika.zezulova@zsmirubrno.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 9.00 - 9.30
                                   
po předchozí telefonické či e-mailové domluvě

V minulých týdnech proběhla u nás na škole depistáž žáků 1.A a 2.A,
v současné době se chystáme na depistáž v 2.B.

Depistáž je šetření zrakového a sluchového vnímání, orientace v prostoru a čase, matematické představy, laterality, atd. Tuto depistáž děláme u všech žáků  proto, aby se předešlo možnému počínajícímu selhávání a mohla být nastavena podpora žáka ve spolupráci s Vámi.

Výsledky žáků 1.A a 2.A byly rodičům předány a vysvětleny v rámci třídních schůzek, v nejbližší době se nejdůležitější informace pro rodiče prvňáčků a druháků objeví i zde, aby věděli, co který výsledek znamená a jak popřípadě lze dítě v domácím prostředí podpořit.

Pokud někdo z rodičů nebyl na schůzkách a není obeznámen s výsledky svého dítěte, kontaktujte mě prosím mailem, domluvíme si schůzku. Děkuji.

Informace k výsledkům depistáže

U některých dětí byla zjištěna zkřížená lateralita. Informace k lateralitě a tipy na cvičení pro posílení spolupráce mozkových hemisfér naleznete

pod odkazy:  

                  

Cvičení sluchového vnímání - podrobný návod zde 

Speciální pedagog se na základě aktuální situace ve škole v oblasti speciálně-pedagogické věnuje:

 • vyhledávání žáků v riziku školního neúspěchu, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • nastavování podpůrných opatření 1. stupně ve spolupráci s ostatními vyučujícími
 • v případě potřeby provádění speciální pedagogické diagnostiky pomocí diagnostických baterií
 • na základě výsledků speciálně pedagogické diagnostiky poskytování následných doporučení pro žáka
 • realizaci podpůrných opatření spolu s ostatními pedagogy dle doporučení PPP nebo SPC
 • průběžnému sledování a vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  a s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb, dle potřeby navržení a realizace úprav
 • vlastní práci se žáky v rámci speciálně pedagogické péče vyplývající z doporučení PPP
 • podpoře vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí
  a s odlišnými životními podmínkami
 • komunikaci se zákonnými zástupci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami či
  s rizikem jejich vzniku, dle možností poradenské služby
 • komunikaci, spolupráci, popř. metodickému vedení ostatních pedagogů v otázkách týkajících se speciální pedagogiky
 • komunikaci a spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC)
   a s dalšími institucemi či odbornými pracovníky