Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Speciální pedagog

Mgr. Veronika Zezulová

Telefon: 543 211 805

Email: veronika.zezulova@zsmirubrno.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 9.00 - 9.30, po předchozí telefonické či e-mailové domluvě

Činnost školního speciálního pedagoga na škole

V minulých týdnech proběhla u nás na škole depistáž žáků 1.A a 2.A, v současné době probíhá ve 2.B.

Depistáž je šetření zrakového a sluchového vnímání, orientace v prostoru a čase, matematické představy, laterality atd. Tuto depistáž děláme u všech žáků  proto, aby se předešlo možnému počínajícímu selhávání a mohla být nastavena podpora žáka ve spolupráci s rodiči.

Výsledky žáků 1.A a 2.A byly rodičům předány a vysvětleny v rámci třídních schůzek, nejdůležitější informace k průběhu uvádím ještě i písemně níže včetně doporučení, jak lze dítě v domácím prostředí podpořit.

Nejprve jsou uvedeny informace k 1. třídě, dole pod nimi pak také k 2. ročníku.

Pokud někdo z rodičů nebyl na schůzkách a není obeznámen s výsledky svého dítěte, kontaktujte mě prosím mailem, domluvíme si schůzku. Děkuji.

Hodnocení je zpracováno metodou semaforu:

zelená – sledovaná oblast se zdá v pořádku
žlutá – snížený výkon ve sledované oblasti, je vhodná stimulace, docvičit oslabení
červená – výrazně snížený výkon, intervence je nutná, neboť bez ní je velmi pravděpodobný výskyt značných problémů v učení

Kromě uvedené barvy naleznete ve vyhodnocení některých testíků rovněž dvě čísla, např. 7/6. První číslo označuje maximální počet bodů v testu, číslo za lomítkem pak vypovídá o bodech získaných žákem.

Depistáž 1. ročník, 2023/24

U žáků byly sledovány oblasti sluchového a zrakového vnímání, řeč žáka, předmatematické představy, orientace v prostoru a čase, zjišťována lateralita.

Popis jednotlivých oblastí s návodem na případné docvičování:

Sluchové vnímání:

 • náslechová hláska – kterou hláskou slovo začíná, např. lavice – L, šatna – Š atd.

Cvičení: U oslabení (žlutá nebo červená barva) trénujeme denně cca 10 slov ústně, popř. ze začátku můžeme cvičit i za pomoci obrázků, později pouze sluchem.

 • sluchová analýza – řekneme slovo, žák je vyhláskuje, např. lavice = l – a – v – i – c – e
                                 – žák slovo vytleská, určí počet slabik, např.  ve – ver – ka (3 slabiky)
   
 • sluchová syntéza – učitel slovo vyhláskuje, žák řekne, co je to za slovo

Cvičení: U oslabení trénujeme denně cca 10 slov - u oslabené analýzy rodič řekne slovo, dítě hláskuje, u oslabené syntézy rodič hláskuje, dítě řekne, o jaké slovo se jedná. Dále dítě slovo vytleská, řekne počet slabik (střídáme slova s různým počtem slabik, nejprve otevřené slabiky, např. pole, leze apod., postupně přidáváme slova se souhláskovými shluky, např. tužka, medvěd, mořský, a dále slova víceslabičná, např. kukátko, kytička, slepice).

Tip na slova: https://ceskaskolamadrid.es/cs/rozcvicka/#jp-carousel-13230

 • sluchová diferenciace – žák sedí zády k učiteli, aby neviděl na jeho ústa, slyší dvojici slabik, např. zel x cel, nebo kos x kos, sní x sný, řekne vždy, zda jsou slabiky stejné, nebo jiné

Tip na slabiky: https://ceskaskolamadrid.es/cs/rozcvicka/#jp-carousel-13231

Podrobnější a postupný návod na rozvoj sluchového vnímání žáků naleznetezde

A ještě jedna videoukázka práce s dítětem – sluchová diferenciace

Řeč: posuzuje se slovní zásoba, komunikace s učitelem, schopnost zapamatování si instrukcí a plnění úkolů, výslovnost – zda zvládá vyslovit všechny hlásky, popř. jiné řečové vady, potřeba logopedie.

Při oslabení: Špatná výslovnost či řečové vady - nutné cvičit řeč pod vedením logopeda, u jiných potíží byli rodiče dítěte instruováni individuálně.

Zrakové vnímání: testy zrakového vnímání vychází ze standardizované baterie testů vytvořenné pracovníky PPP Brno, avšak nejsou zadávány v plné šíři. Žáci pracují vždy s dvojicemi obrázků, ty jsou buď shodné, nebo se liší detailem, polohou, jsou zrcadlově obráceny apod. Děti mají za úkol stejné dvojice nechat, lišící se dvojici vždy přeškrtnout. Max. počet bodů je 55/počet bodů, kterých žák dosáhl.

Cvičení: Při oslabení je vhodné trénovat např. pomocí pracovních listů od paní Bednářové, je tam podrobný návod. Lze zakoupit v PPP Zachova,
ale i v některých knihkupectvích. Odkaz zde: https://www.logopedie-vendy.cz/logopedie/zrakove-rozlisovani

Dále může dítě třeba na nějakém článku z novin či časopisu vybarvovat dvěma pastelkami tvarově podobná písmena, např. zeleně b, modře d, nebo červeně m, žlutě n. Vždy postupujeme po řádcích a zleva doprava, tak jak i čteme.

U žáků s oslabenou zrakovou percepcí dělám většinou rovněž orientační diagnostiku zrakových funkcí a očních pohybů. Při podezření na potíže v této oblasti kontaktuji rodiče za účelem doporučení vyšetření na specializovaném ortoptickém pracovišti v Brně - Kohoutovicích.

Předmatematické představy:

 • geometrické tvary – žák by měl bez zaváhání rozpoznat a pojmenovat kruh, čtverec, obdélník a trojúhelník
 • číselná řada ústně – žák napočítá vzestupně od 0 do 10 a sestupně od 10 do 0
 • orientace v číselné řádě – jaké číslo je před trojkou, za osmičkou, mezi trojkou a pětkou apod., zkoušíme ústně bez názoru
 • určování množství (postřehnutím) – žák ukáže, na které hromádce je více předmětů (kostiček, knoflíků, pastelek), na které straně více obrázků apod., přičemž nám jde o počet cca do 6. Nejde o počítání, ale postřehnutí, kde je méně x více, popř. stejně.

Cvičení: Je-li některá oblast oslabená, doporučuji docvičit ji.

Prostorová a časová orientace:

 • pravolevá orientace na obrázku – žák ukazuje nebo jmenuje předměty na obrázku, co vidí vpravo, vlevo, v pravém horním rohu, levém dolním rohu, vpravo od … apod.
 • pod, nad, vedle, mezi, nahoře, dole, vpravo nahoře, vlevo dole apod. – pracujeme např. s obrázkem, dítě umisťuje malý předmět podle našich pokynů.
 • pravolevá orientace na těle – žák reaguje dle pokynů, např. dej si levou ruku na pravé koleno, pravou ruku na pravé ucho apod.
 • dny, měsíce – žák vyjmenuje dny v týdnu, uvede, který je den, měsíc

Cvičení: Při oslabení prostorové orientace doporučuji denně chvíli cvičit dle pokynů u jednotlivých testů, u potíží v časové orientaci pohlídat, aby žák uměl vyjmenovat dny v týdnu, občas o tom mluvit, jaký je den, jakmile budou žáci probírat měsíce, pohlídat, aby se dobře naučili.

Grafický projev: zde sledujeme úchop tužky, uvolněnost ruky, opis, kresbu (vedení linie).

Cvičení: Dítě by mělo u psaní správně sedět, správné držení těla při psaní umožňuje volný pohyb paže, který vychází z ramenního a loketního kloubu. Stůl by měl být ve správné výšce, kterou přibližně určuje výška pokrčených loktů v sedě. Záda jsou rovná, chodidla jsou celou plochou opřena o podlahu. Je důležité mít uvolněnou ruku.

Při oslabené grafomotorice doporučujeme zařadit v co největší míře, ideálně denně:  
modelování, skládání kostek, přemísťování nejprve větších předmětů (kostky, díly stavebnic…), a později drobných předmětů (kuličky, korálky, malé puzzle, různé díly mozaiky – hříbečky…), navlékáním korálků, stříhání, skládání, lepení a mačkání papíru, oblékání panenek, montování různých stavebnic apod.

Jaký na správný úchop – dvě videa:
https://www.youtube.com/watch?v=3dI7kicGP_A
https://www.youtube.com/watch?v=uAMw6C0feZY

Před každým psaním je potřeba ruce procvičit. Dále cvičíme za účelem uvolnění paže a celé ruky – dítě píše průpravné cviky nejprve na velký formát ideálně svisle (na tabuli, nalepený balicí papír na dveřích apod., dále velký formát např. A3 na stole, dále na A4. Cílem není úplně přesně kopírovat předkreslený tvar, ale psát jej volnou rukou. Lze použít průpravné cviky z první písanky, které děti měly, nebo zakoupit např. písanku Čáry máry I., II. nebo jinou podobnou,  předkreslit jednotlivé cviky a každý den vyzkoušet 1 (na velkém formátu svisle, na velkém formátu na stole, na formátu A4, popř. v průpravné písance). Průpravné písanky mají cviky jsou metodicky vhodně seřazeny, je proto dobré postupovat po jednotlivých stránkách.


K uvolňování ruky naleznete další pokyny a některé pracovní listy rovněž pod odkazem. https://www.jak-spravne-psat.cz/cs/kreslenim-k-hezkemu-psani/#bruslar

U některých dětí byla zjištěna zkřížená lateralita.

Informace k lateralitě a tipy na cvičení pro posílení spolupráce mozkových hemisfér naleznete pod odkazy:  

                  

Depistáž 2. ročník, 2023/24

U žáků byly sledovány oblasti sluchového a zrakového vnímání, čtení s reprodukcí přečteného, psaní se zaměřením na specifickou chybovost, orientace
v číselných řadách, orientačně i základní matematické operace.

Popis jednotlivých oblastí s návodem na případné docvičování

Sluchové vnímání:

 • délka slabik - znázornění slabik za pomoci bzučáku, sledujeme, zda žák správně určí dlouhé a krátké slabiky ve slově

Cvičení: u oslabení (žlutá nebo červená barva) trénujeme denně cca 5 –10, žák může vyťukávat tón na klavíru, znázornit pomocí flétny nebo píšťalky. Jde o to, aby správně rozlišil dlouhou slabiku delším tónem a krátkou, kdy jen krátce ťukne či pískne.

 • sluchová analýza
 • sluchová syntéza
 • sluchová diferenciace

Tyto tři oblasti jsou vysvětleny u depistáže pro 1. ročník včetně podrobného návodu ke cvičení. Při oslabení (žlutá nebo červená barva) jim prosím věnujte náležitou pozornost.  
Rozdíl u depistáže ve 2. ročníku byl pouze v použití jiných slov (delší a se shlukem souhlásek) a většího počtu zkoušených slov či slabik, aby to odpovídalo věku a školním předpokladům u žáka druhé třídy.

Čtení: žák čte text odpovídající svou náročností 2. ročníku. Zaměřujeme se na techniku čtení, (např. zda nečte způsobem, že si slovo či slabiku potichu předříkává), úroveň čtenářských dovedností vzhledem k věku, chybovost, popř. typy chyb při čtení a na schopnost jeho reprodukce přečteného textu. Výsledky jsou hodnoceny na základě standardizovaných testů vzhledem k vrstevníkům.

Psaní:

 • diktát - nezaměřujeme se zde primárně na gramatické jevy, ale na schopnost zaznamenat písemně mluvené slovo. Sledují se zvláště specifické chyby, často vznikající na podkladě oslabeného sluchového vnímání, které značnou měrou ovlivňuje písemný projev. Rovněž pokud dítě špatně vyslovuje některé hlásky, odráží se to obvykle v jeho písemném projevu.
 • přepis – podobně i v přepise sledujeme případnou specifickou chybovost, která může být jak na podkladě oslabeného fonologického uvědomění, artikulační neobratnosti, tak i velmi často z důvodu oslabeného zrakového vnímání nebo prostorové orientace.

V obou výše uvedených textech si všímáme také grafomotoriky dítěte, držení psacího náčiní a uvolněnosti ruky.

Zrakové vnímání: testy zrakového vnímání vychází ze standardizované baterie testů vytvořené pracovníky PPP Brno pro použití ve školách. Narozdíl od prvňáčků je dětem ve 2. ročníku zadáváme v plné šíři. Další informace i tipy na cvičení při oslabení zrakového vnímání jsou naleznete výše, neboť jsou shodné s informacemi uvedenými v depistáži pro 1. ročník.

Matematické předpoklady:

 • čtení čísel – žák čte náhodná dvojciferná a několik trojciferných čísel
 • číselné řady ústně – od daného čísla žák počítá po jedné buď nahoru, nebo dolů dle zadání
 • číselné řady písemně – žák si dobře prohlédne písemnou řadu, vyhodnotí si, zda je vzestupná, nebo sestupná, pokračuje v ní napsáním tří následných čísel
 • numerace – k uvedenému číslu žák uvede číslo o 1 menší a o 1 větší
 • doplňování matematických znamének - do příkladu žák doplní příslušné znaménko (+, x nebo - ) tak, aby výsledek byl správný, např. 8 5   = 3, žák doplní znaménko mínus

Při oslabení doporučuji tyto dovednosti trénovat, denně např. 5 matematických řad, čtení čísel, zopakování a procvičení základních matematických operací, potom třeba 5 příkladů denně, popř.  je možné se domluvit na podrobnější diagnostiku matematických schopností a dovedností.