Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Klub rodičů při ZŠ Brno, nám. Míru

"Klub rodičů rozhodl hlasováním svých zástupců o uvolnění finančních prostředků na pomoc pro Ukrajinu a ukrajinské uprchlíky, kteří jsou žáky naší základní školy.

Jedná se o humanitární pomoc – nákup zdravotnického materiálu, který byl prostřednictvím Charity Znojmo odeslán přímo na Ukrajinu – v celkové výši 9 404 Kč a o finanční dar poskytnutý ZŠ Náměstí Míru ve výši 10 000 Kč určený k podpoře ukrajinských žáků v třídních aktivitách (vstupné na školní akce, jednodenní výlety atd.)"

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat! 

Dne 21. března 2022 jsme dostali zprávu, že obrázky i zdravotnický materiál již dorazily ze Lvova na východ Ukrajiny. Fotografie na našem novém FB, faktura k nahlédnutí zde.

Zápis z poslední poslední schůze Klubu rodičů k nahlédnutí. zápis ze schůze

Klub rodičů je dobrovolným sdružením rodičů a zákonných zástupců žáků při ZŠ náměstí Míru 3, Brno. Jeho účelem je napomáhat spolupráci rodičů s pedagogy a s vedením školy na základě vzájemné důvěry a rovnoprávných partnerských vztahů škola–rodina.

Každá třída má v Klubu rodičů svého zástupce, který na třídních schůzkách informuje o činnostech Klubu rodičů a na kterého se mohou rodiče obracet s případným dotazem či námětem. Zástupci Klubu rodičů se pak pravidelně scházejí s vedením školy, aby s ním diskutovali své podněty.

Sdružení bylo založeno podle zákona o sdružování občanů (zákon 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a je řádně registrováno Ministerstvem vnitra ČR.

Klub rodičů spravuje finanční prostředky určené dětem ZŠ a nakládá s nimi v souladu se svým posláním a zaměřením. V minulých letech KR přispěl na učebnice, atlasy, nákup sportovních dresů pro reprezentaci dětí na závodech, dopravu dětí na sportovní akce či na pomoc rodině žáků v těžké životní situaci.

Transparentní účet KR: 7108069001/5500

Výše příspěvku je 250,- Kč za jedno dítě.

Pokud máte ve škole více dětí, výše příspěvků jsou následující:

1.dítě – 250,- Kč

2.dítě – 150,- Kč

a další dítě 0,- Kč

Příspěvky jsou dobrovolné a lze je hradit bankovním převodem na transparentní účet 7108069001/5500 se jménem dítěte.

 

 

Školská rada

Školská rada se skládá ze zástupce z řad rodičů, zástupce z řad učitelů a zástupce určeného zřizovatelem (Úřad městské části Brno-střed). Funkční období je 3 roky. Zasedá nejméně dvakrát ročně. Mezi její činnosti patří zejména to, že se vyjadřuje k návrhům ŠVP, schvaluje výroční zprávu, schvaluje školní řád a jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a další.

Ve volbách do školské rady, které se konaly ve dnech 13. a 14. 1. 2021 a v nichž se vybíral člen z řad zákonných zástupců, byla zvolena Mgr. Jana Chaloupková (E-mail: j-chaloupkova2@seznam.cz). Klub rodičů jí tímto gratuluje k úspěchu a věří v budoucí přínosnou spolupráci.

Třídní zástupci Klubu rodičů: 

obecný e-mail: rodice.zsmiru@seznam.cz

1.A - prozatím neobsazeno

2.A - Jana Haltmarová, peri.na@seznam.cz

2.B - Eva Valentová, ‎evalkr@seznam.cz

3.A - Yveta Pernicová Galová, galovay@seznam.cz

4.A - Andrea Piliarová, piliarova@email.cz

4.B - Marie Katzerová, marie.katzerova@email.cz

5.A - Luisa Divišová, luisa.divisova@gmail.com

5.B - Nina Táborská, nina.taborska@seznam.cz 

6.A - Anna Motejzíková Pospíšilová, anna.posp@seznam.cz 

7.A - ​Eva Zídková, zidkova@gmail.cz 

8.A - prozatím neobsazeno

8.B - prozatím neobsazeno

9.A - Monika Hirschová, m.hirsch@email.cz 

Zápis ze schůze Klubu rodičů

Základní informace

Název občanského sdružení:  Klub rodičů při ZŠ, nám. Míru 3, Brno, Z.S.

Registrace provedena:  24. 10. 1991

IČ: 72568046

Sídlo sdružení: náměstí Míru 375/3, 602 00 Brno

Vedení Klubu rodičů

Předseda: Nina Táborská

Místopředseda: Luisa Divišová