Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Školská rada

Školská rada je orgán, který se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Povinnost školám zřídit školskou radu ukládá § 167 školského zákona.

Členové školské rady

Mgr. Ondřej Franek (za pedagogy, předseda rady)

e-mail: ondrej.franek@zsmirubrno.cz

Mgr. Jana Chaloupková (za rodiče)

e-mail: j-chaloupkova2@seznam.cz

Mgr. Damir Solak (za zřizovatele)

e-mail: solak@brno-stred.cz

Kompetence Školské rady

Podle § 168 školského zákona školská rada:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Zápisy z jednání Školské rady