Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Činnost školního poradenského pracoviště 

 

K zabezpečení efektivní péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pracuje na naší škole školní poradenské pracoviště (dále ŠPP). Jde o podpůrný poradenský systém působící přímo ve školním prostředí. Jeho cílem je zajistit a zkvalitnit již probíhající poradenské služby, mapovat individuální vývoj i pokroky jednotlivých žáků v oblasti vzdělávání a postupně rozvíjet osobnost dítěte také z hlediska výchovného. Účelem poradenských služeb ve škole je včasné poskytování pomoci všem dětem, které to potřebují, s možností řešit případný problém hned od počátku, úsporně, s pozitivním dopadem na žáka. Tímto způsobem se dá předejít vzniku mnohých závažnějších obtíží v budoucnu.  

V našem školním poradenském pracovišti působí metodik prevence, výchovný a kariérový poradce a speciální pedagog. Pod metodické vedení školního speciálního pedagoga spadají asistenti pedagoga, kteří jsou na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) nápomocni vyučujícím při poskytování podpůrných opatření vyššího stupně některým potřebným žákům. ŠPP úzce spolupracuje jak s třídními učiteli, tak i s ostatními pedagogy. Komunikuje se zákonnými zástupci dětí, se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP) či v případě potřeby s dalšími subjekty (např. OSPOD). 

Ve škole zprostředkováváme žákům a jejich zákonným zástupcům poradenské služby v rozsahu, který odpovídá aktuálním potřebám. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami poskytuje škola odpovídající podpůrná opatření, pravidelně sleduje a vyhodnocuje jejich průběh a účinnost, zaměřuje se na prevenci školní neúspěšnosti, podporuje socializaci jedinců s odlišnými životními podmínkami a žáků z odlišného kulturního prostředí, zabezpečuje průběžnou i dlouhodobou péči dětem, které mají výchovné či vzdělávací obtíže. Na základě doporučení školského poradenského zařízení jsou některým žákům se speciálními vzdělávacími potřebami poskytovány hodiny speciálně pedagogické péče pod vedením speciálního pedagoga. Dle metodického pokynu k vyhlášce 27/2016 Sb. může ředitel školy rozhodnout o poskytování pedagogické intervence. Ta se následně realizuje jako podpůrné opatření 1. stupně buď individuálně, nebo v malé skupince.