Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Postup při vyšetřování žáků, poskytování podpůrných opatření 

Dle nově platné legislativy MŠMT jsou žákům se speciálními vzdělávacími potřebami poskytována podpůrná opatření 1. - 5. stupně. 

Žákům, u kterých se se objevují ve vzdělávání mírné obtíže, např. pomalejší pracovní tempo, lehké obtíže při psaní, čtení nebo počítání, snadno odklonitelná pozornost apod., mohou být poskytována podpůrná opatření 1. stupně (PO 1), jejichž poskytování je plně v kompetenci školy. PO 1 nastavují dle svého uvážení pedagogové ve spolupráci se školským poradenským pracovištěm, zejména se školním speciálním pedagogem.  Mnohdy se s PO 1 pracuje také preventivně u dětí, u kterých učitel tuší, že by se z nějakého důvodu mohly potíže ve výuce jinak rozvinout. Situace žáka je následně monitorována a pravidelně reflektována za účelem rozhodnutí o dostatečnosti realizovaných opatření a případném hledání dalších cest k naplnění vzdělávacích potřeb žáka. 

Podpůrná opatření 1. stupně představují formu mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy, mohou spočívat např. ve změně pracovního místa žáka, v častějším očním kontaktu,  
v individuálním přístupu, v ověření míry porozumění, v domácím cvičení za účelem rozvoje oslabených percepcí apod., vždy podle situace konkrétního žáka. Učitelé sledují, zda je zvolená podpora žáka postačující. Podpora se realizuje zpravidla na půdě školy prostřednictvím jednotlivých vyučujících, ideálně i za podpory rodičů v domácím prostředí vhodným cvičením dle doporučení speciálního pedagoga.  

Dobrá spolupráce s rodiči je základním předpokladem efektivního působení na žáka, proto participaci rodičů na podpoře dítěte považujeme za velmi důležitou. Zapojení rodičů může sehrát zásadní roli v efektivnosti řešení žákových obtíží ve výuce, výrazně napomoci v oblasti prevence rozvinutí specifických poruch učení, popř. eliminovat jejich dopad na žáka a jeho další vzdělávání.  

U některých dětí je zřejmé, že jejich situace vyžaduje podporu rozsáhlejšího charakteru. V těchto situacích se doporučuje vytvořit pro dítě plán pedagogické podpory (dále PLPP) a postupovat při výuce dítěte podle něj. To vše se děje v rámci PO 1. stupně. 

 

Pravidla pro tvorbu PLPP  

 1. Průběh tvorby   
 • Pozorování žáka v hodině   
 • Rozhovor (se žákem, se zákonným zástupcem)   
 • Analýza výkonů a výsledků činností  
 • Analýza domácí práce a dosavadního pedagogického přístupu  
 • Nastavení podpůrných opatření  (zápis do formuláře)   
 • Spolupráce pedagogů,  speciálního pedagoga i zákonných zástupců   

  2. 
  Realizace PLPP   
 • Reflexe a vyhodnocování efektivity podpůrných opatření  
 • Vzájemná spolupráce pedagogů   
 • Uvědomění si dosavadního postupu, promyšlení následujícího  

  3.
  Vyhodnocování PLPP  
 • Vyhodnocovat  průběžně především školní práci (nejméně 1x za tři měsíce)  
 • Zpětná vazba od rodičů   
 • Při absenci pozitivních změn doporučit rodičům kontaktovat PPP či SPC  

Jsou-li nastavená PO nedostačující nebo vznikne u některého žáka aktuální potřeba, může ředitel rozhodnout o pedagogické intervenci pro žáka. 

 

Pravidla pro poskytování pedagogických intervencí 

 • Konzultace s vyučujícími a školním poradenským pracovištěm 
 • Na základě vyhodnocení předchozích PO 
 • Konzultace se zákonným zástupcem žáka 
 • Nutná aktivní spolupráce žáka  
 • Pravidelné vyhodnocování efektivity pedagogické intervence (1x za 3 měsíce) 

 

Jestliže se během vyhodnocení efektivity zjistí, že pedagogická intervence pro žáka efektivní není, může být její poskytování ukončeno.  

 
Pokud se poskytovaná podpůrná opatření nejeví jako postačující nebo je-li dle posouzení ŠPP situace žáka naléhavá, doporučuje se zákonným zástupcům vyšetření ve školském poradenském zařízení (PPP, SPC). ŠPZ může doporučit podpůrná opatření 2. a vyššího stupně. PO 2. až 5. stupně se realizují výhradně na základě doporučení ŠPZ. U některých žáků se speciálními vzdělávacími potřebami může být poradenským zařízením doporučeno vzdělávání na základě individuálně vzdělávacího plánu (IVP). 

Pravidla pro tvorbu IVP  

 1. Průběh tvorby  
 • Zodpovídá a kompletuje třídní učitel, spolupracuje se školním speciálním pedagogem  
 • Vycházet z diagnózy stanovené PPP, SPC  
 • Vytvořit IVP do měsíce od dodání vyšetření  
 • Využít metod doporučených PPP, SPC  
 • Přesně stanovit redukci učiva (zápis do formuláře)  
 • Konzultovat s rodiči  
 • Stanovit domácí práci  
 • Spolupracovat s ostatními vyučujícími  
 • Možná konzultace s psychologem a speciálním pedagogem  

    2. Realizace IVP  

 • Řídit se plánem  
 • Analyzovat vhodnost metod   
 • Plán na období školního roku  
 • Doplnit či aktualizovat  v případě potřeby  

    3. Vyhodnocování IVP  

 • Vyhodnocovat na závěr školního roku   
 • Konzultovat s odpovědnými osobami PPP a SPC