Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Charakteristika školy

ZŠ Brno, nám. Míru 3, příspěvková organizace, je škola rodinného typu v krásném a klidném prostředí Masarykovy čtvrti. Škola si zakládá na individuálním přístupu k žákům, kteří jsou vzdělávání podle ŠVP "Škola na míru". Průběžně se zapojujeme do různých projektů, aktuálně například OPV JAK.

Virtuální prohlídka školy z roku 2020

Vybavenost školy

Máme zrekonstruovanou tělocvičnu a krásně vybavenou keramickou dílnu. Fyzikálně-chemická odborná učebna slouží k pokusům, výuka probíhá i na interaktivních tabulích či dotykových panelech. Žáci mají k dispozici školní knihovnu a počítačovou učebnu. Kolem školy je zahrada, ve které na jaře a začátkem léta také probíhá výuka v zahradních altánech. Po proběhlé revitalizaci a vytvoření záhonků si žáci v rámci pěstitelských prací vyzkouší pěstovat vlastní plodiny (rajčata, papriky, ředkvičky, jahody, různé bylinky), které si i sní. Zahrada je také chráněným venkovním hřištěm pro školní družinu, která tak nemusí chodit nikam daleko a může tam trávit většinu příjemných dnů.

 

Prvňáčci

Prvňáčků se ujímají učitelé, kteří zajišťují hravou formou bezproblémový přestup ze školky do první třídy. Režim prvních tříd je upravený, žáčci nejsou v prvních měsících známkováni a podle jejich individuálních potřeb dělají učitelé přestávku a zařazují do výuky odpočinkové činnosti. Aktuální informace o zápisu najdete v sekci "Pro rodiče".

 

Výchovné poradenství

Na škole působí speciální pedagog, který pracuje s dětmi s podpůrnými opatřeními, a pomáhá jim správně chápat učivo. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami škola poskytuje podpůrná opatření jako je pedagogická intervence nebo přítomnost asistenta ve třídě. Na škole také působí kariérový poradce. Více informací najdete v sekci "Školní poradenské pracoviště".

 

Metodik prevence

Na pana učitele se rodiče i žáci obracejí se svými problémy. Proto již v samém zárodku jsme schopni zachytit začínající šikanu nebo jiné bezpráví. Při pravidelných metodických setkáních  s dětmi si společně diskutují o aktuálních výchovných problémech ve škole.

 

  

Cizí jazyky

Angličtina se vyučuje již od první třídy dvě hodiny týdně. Od třetí třídy pak přibývají v týdnu další hodiny angličtiny. V sedmé třídě si žáci přibírají druhý cizí jazyk, a to francouzštinu či němčinu (tři hodiny týdně).

Při výuce angličtiny v nižších ročnících získávají děti zábavnou a nenásilnou formou základní vědomosti, které budou potřebovat ve vyšších ročnících. Protože považujeme angličtinu za velmi důležitý předmět a snažíme se, aby naši žáci při výuce získali co nejvíce znalostí a dovedností pro pozdější využití při studiu i práci, věnovali jsme disponibilní hodiny právě rozšíření výuky angličtiny a cizích jazyků (dalšími disponibilními hodinami jsme rozšířili výuku českého jazyka a matematiky na druhém stupni).

Hodiny jsou zaměřeny na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby angličtiny a na gramatiku. Žáci pracují s bohatým obrazovým materiálem. Dále jsou využívány jednoduché říkanky, písně, nacvičování dialogů a konverzace.

Školní družina

Družina je v provozu od 6.30 do 17.00 hodin. Paní vychovatelky zpestřují svou činnost sportovními a výtvarnými aktivitami. Za hezkého počasí chodí děti na zahradu, na blízkou Kraví horu či do Wilsonova lesa. Školní družina je místo, kde si děti mohou po vyučování odpočinout a pohrát si. Družina pořádá soutěže a zábavné hry pro své členy. Od letošního školního roku družina sídlí v nově zrekonstruované části budovy hned naproti vrátnice.

 

Stravování

Ve školní výdejně obědů si žáci mohou volit ze dvou druhů jídel, po domluvě je možná také bezlepková dieta. Vybírat si mohou žáci i online z domu. Nechybí saláty z čerstvé zeleniny, ovoce a mléčné výrobky. Více informací najdete na stránce školní jídelny.

 

Kroužky

Ve škole nabízíme pro děti obou stupňů kurzy keramiky, kde děti vyrábějí krásné předměty pro své blízké. Krom toho letos páni učitelé vedou kurz ručních prací, badatelský kroužek pro II. stupeň a kurz němčiny pro menší děti.

  

Školní informační systém a výuka informatiky

Informatika je v rozvrhu žáků zařazena už od čtvrté třídy. Komunikace školy s žáky a rodiči probíhá s pomocí školního informačního systému Edookit. Při výuce využívají žáci prostředí MS Teams, např. při odevzdávání prací apod.

Sport

Mimo hodiny tělesné výchovy v plně vybavené tělocvičně mohou žáci sportovat i na venkovním hřišti. Žáci se také mohou přihlásit do oddílu moderní gymnastiky, atletiky, florbalu a jiných, které si pronajímají naši tělocvičnu. Pro I. stupeň organizujeme zimní školu v přírodě, pro žáky II. stupně je pořádán lyžařský kurz.

Výlety a akce

Pro první stupeň organizujeme školy v přírodě. Každá třída podniká v jarních měsících třídní výlet. Během roku u nás probíhají pro zpestření různé aktivity, například Barevný týden či velikonoční rukodělné dílny. V loňském školním roce byli žáci II. stupně na exkurzi v Praze, v Anglii a v Polsku (Osvětim a Krakov).

Žákovský parlament

Pod vedením paní učitelky diskutuje žákovský parlament o aktuálním dění ve škole, návrhy a nápady potom pí učitelka předkládá na učitelských poradách. Na popud žáků loňský školní rok pořádal parlament několik akcí, např. stezku odvahy po večerní škole, "kloboukový den", "společenský den", apod.

ZUŠ

V budově naší školy má své sídlo Základní umělecká škola A.R.K. music. Vyučuje hře na různé hudební nástroje, zpěvu a hudební nauce. Vedou také pěvecký sbor. Je velkou výhodou, že děti mohou také ve své mimoškolní činnosti zůstávat pod jednou střechou.