Základní škola Brno,

nám. Míru 3

5.A

  

„Pokud máte odvahu začít, máte odvahu uspět.“

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA ONLINE

Český jazyk

Matematika

Shoda přísudku s podmětem I

Shoda přísudku s podmětem II

Skloňování podstatných jm. - rod střední

Skloňování podstatných jm. - rod ženský

Skloňování podstatných jm.- rod mužský

Význam slova

Skladba slov

Stavba slova

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Předpona nebo předložka?

Slovesa - časování

Slovesný způsob

Přídavná jména

Slvoní druhy I

Slovní druhy II

Vyjmenovaná slova I

Vyjmenovaná slova II

Zájmena

Číslovky

 

Písemné dělení

Písemné násobení

Dělení mimo rozsah malé násobilky

Násobení mimo rozsah malé násobilky

Kombinované operace

Jednociferná, dvojciferná, trojciferná čísla

Matematické pojmy

Zlomky

Desetiná čísla

Písemné odčítání do milionu

Písemné sčítání do milionu

Zaokrouhlování

Procvičování násobilky

Dělení se zbytkem

Převody jednotek

Počítání přes 10 000

Počítání přes miilion

Římské číslice

Geometrie

Určování obsahu pomocí čtvercové sítě

 

                                                        Ralph Smart
 

                  

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Zezulová

ROZVRH HODIN

                                                                                 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

INF1

ČJ

ČJ

M

HV

INF2

ÚT

TV

TV

ČJ

AJ1/ AJ2

M

 

ST

ČJ

M

M

ČJ

AJ1/ AJ2

 

ČT

ČJ

ČJS

M

ČJ

ČSP1/ČSP2

 

ČJS

ČJS

VV

VV

AJ1/ AJ2

 

Aktuálně:

  

Milí rodiče, pod uvedeným odkazem naleznete vyjádření paní ředitelky k souhlasu, který Vám děti přinesly domů.

https://zsmirubrno.cz/cs/novinky/vysvetleni-reditelky-skoly-k-souhlasu-s-rozsirenim-vychovne-vzdelavaci-cinnosti

Žádáme ty z Vás, kteří tento souhlas nepodepsali, zda byste mohli tomuto sdělení věnovat pozornost a pokud možno

na základě toho svůj postoj přehodnotit.Usnadnili byste nám tím situaci. Děkujeme.

 

13. - 17. a 20. - 24. ledna - Zimní ŠvP
 

Cvičení k procvičování:

vyjmenovaná slova po B, L, M yes

řešení vyjm. slova po B, L, M yes

vyjm. slova po M řešeníyes

vyjmenovaná slova po Lyes

vyjm. slova po L řešeníyes

vyjmenovaná slova po B yes

vyjm. slova po B řešeníyes

 

Písemné pololetní práce

Protože ve středu 8.1. jde celá škola do kina, posunula jsem termín písemky
vždy o jeden den. Matematiku si děti napíší s p. uč. Zemanovou.

ČJ -  čtvrtek 9. 1. 

 • Diktát - vyjmenovaná slova po B, M, L, koncovky podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem
 • Cvičení na s, z
 • Mluvnické kategorie sloves - určit i utvořit požadovaný tvar (viz ČJ str. 30/17)
 • Základní skladební dvojice
 • Podmět holý, rozvitý, několikanásobný
 • Přísudek holý, rozvitý, několikanásobný
 • Podmět nevyjádřený
 • Shoda přísudku s několikanásobným podmětem

 

M - pátek 10. 1. 

 • Písemné sčítání a odčítání větších čísel + zkoušky
 • Písemné násobení klasické
 • Dělení větších čísel jednociferným dělitelem  
 • Dělení větších čísel dvojciferným dělitelem  
 • Slovní úloha (typu M str.36/5, 6)
 • Sčítání a odčítání desetinných čísel (viz M str.37)
 • Zlomky (viz M str. 36/3, 4) 

AJ (2. skupina) - úterý 7.1.

Informatika

Vysvětlili jsme si, co je to algoritmus a algoritmizace, začali jsme s projektem Hour of Code a uvídíme, kam nás to dovede. Stále mi někteří dluží emaily.

 

Čtenářský deník

Každý žák přečte a zpracuje 5 knih, z toho 3 knihy ze seznamu, každou z jiné kategorie, a 2 dle vlastního výběru (přiměřené věku).
Do čtenářského deníku zapíše podle uvedených pokynů.

Kategorie poezie je kategorií bonusovou, nepočítá se tedy do primárního seznamu četby, ze které každý vybírá 3 knihy za rok.
Žák si může vybrat navíc sbírku básní ze seznamu, přečíst ji, zpracovat do čtenářského deníku a získat za ni jedničku, jedná se však o úkol dobrovolný. 

Seznam povinně volitelných knížek yes

Nejpozdější termíny odevzdání zápisu o přečtené knize

Čtvrtek 7. 11. - první zápis

Čtvrtek 9. 1. - druhý zápis

Čtvrtek 27. 2. - třetí zápis

Čtvrtek 16. 4. - čtvrtý zápis

Čtvrtek 3. 6. - pátý zápis

 

AJ - první skupina
Procvičování slovesa Být (to be) - ZDE
Tvoření otázek - ZDE (kliknutím na slova se seřadí do vět)
Krátké odpovědi - ZDE
Otázky a odpovědi VIDEO
 

 

Prosím dohlédněte, aby měly děti obalené všechny sešity a učebnice.

Do vyučování potřebujeme i v tomto roce stírací tabulku a fixy.

 

Plán učiva do čtvrtka 16. 1.:

ČJ  po str. 68-70 + opakování  v PS - dodělat vše po str. 16 (včetně)

M    str. 40 a 44, str.45/5, 7 a 8

       

Probrané učivo do čtvrtka 9. 1.:

V tomto týdnu jsme převážně opakovali učivo před pololetními písemkami,

v ČJ jsme se věnovali také slohu - líčení zážitků, dále jsme psali písemky,

byli v kině,takže jsme v učebnicích moc dál nejeli.  

 

Probrané učivo do čtvrtka 12. 12.:

ČJ  po str. 67, PS str. 25, 26, 27 a 28/1-3 + mluvnické kategorie sloves

M   po str. 39/ 23 - 27 + práce se zlomky (převádění minut na zlomky a zlomků na minuty)

      dělení jednociferným a dvojciferným dělitelem, písemné sčítání, odčítání a násobení

      PS dodělání str. 39 a str. 40

 

 

Probrané učivo v týdnu od 6. 1. - 10. 1.: 

HV - Dvojhlas 

AJ (2. skupina) - Adjectives, reading - učebnice po str. 33, pracovní sešit po str 26 - DÚ: pracovní sešit str. 27 

ČJS: Přírodověda: Pohyblivá země - TEST - ČT 16.1. - kapitola Vesmír po str. 25

         Vlastivěda: Jak se žilo za války - TEST - PÁ 17. 1. - 1. světová válka 

         Zeměpis: Jihomoravský kraj 

ČaSP: Tři králové 

VV: kombinovaná malba 

 

Probrané učivo v týdnu od 9. - 13. 12.: 

HV - třídní talentová soutěž 

AJ (2. skupina) - Haven't/Hasn't got, Have/Has got + questions, učebnice po str. 31, pracovní sešit po str. 25 

Domácí úkol: učebnice - str. 31/cv. 5 - do sešitu angličtiny 

ČaSP - vánoční přání/vánoční jmenovky na dárky

ČJS - Přírodověda - Země, Měsíc 

        - Zeměpis - kraj Vysočina 

        - Dějepis - 1. sv. válka - Jak se u nás žilo

VV - Vánoční strom z otisků prstů