Základní škola Brno,

nám. Míru 3

4.A

PS„Pokud máte odvahu začít, máte odvahu uspět.“

                                                        Ralph Smart
 

 

                                                                
 

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Zezulová

 

Rozvrh hodin

 

 

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

Pondělí

AJ 1 ČJ M ČJ TV AJ 2

 Úterý

M ČJ ČJ ČJS(VL) ČJS(VL) AJ 1

 Středa

AJ 2 TV ČJ M ČJ  

 Čtvrtek

ČJ M ČSP M HV ČJ

 Pátek

AJ 1 ČJS(PŘ) VV VV AJ 2  

 

 

Aktuálně:

V pondělí 29. 4. jdeme na dopravní výchovu.

POZOR! Děti nemají na devátou!
Všichni přijdou do školy nejpozději 7.50 hod,

v 7.55 je plánován společný odchod.
S sebou: 
ŽK, pouzdro, svačinu a pití, 2 jízdenky na 60 minut,

helmu na kolo(pokud děti mají). Ke škole se vrátíme cca ve 12.45 hod,

kdy bude všem vyučování končit. 

 

Pátý zápis do čtenářského deníku děti odevzdají nejpozději do 15. 5. 

Nejméně 3 knihy za rok musí být ze seznamu povinně volitelných knih (viz níže).

 

ČSP

Od dubna začínáme chodit pracovat na zahradu, prosím, aby měli žáci vhodnou pracovní obuv a oblečení.

 

Cena dopravy na ŠvP činí 410 Kč, prosím uhraďte na účet školy (neposílejte prosím v hotovosti) 
nejpozději do 10. 5.  
společně s doplatkem (pokud jste jej již nezaplatili společně se zálohou). 
Celková částka školy v přírodě je tedy 2 210 Kč (1000 záloha + 800 doplatek + 410 doprava). 

ecea opravy na ŠvP je 410 Kč. Prosím o její uhrazení nejpozději do 10. 5. Děku

Jak psát opravy:

Opravy vyžaduji u pravopisných chyb - tedy i/y a párové souhlásky, popř. ú, ů.

Slova budou napsaná správně, za pomlčkou bude stručné zdůvodnění:

např. pádly - městy, myšlenka - myslit,  vynese - předpona vy, let - letí. 

         U slov s měkkým i napíší děti slovo správně a modrou pastelkou i obtáhnou:

         např. sklíčko, zdůvodnění psát nemusí.

Prosím nadepsat vždy zadání cvičení (pro moji lepší orientaci v opravách):

např. Oprava ze str. 79/6.

U pracovního sešitu napíší děti opravy na papír, který do PS vloží, po kontrole a mém podpisu není potřeba opravu dále v sešitě uchovávat,

nebo, pokud Vám to vyhovuje lépe,mohou mít děti sešit oprav, podobně jako loni. Každopádně nebude chybět zdůvodnění.

Děti mají vždy poznačenou stránku a cvičení, kde je potřeba opravu udělat.

Škola v přírodě

Termín 27. – 31. 5. 2019

Místo: penzion U Kozlů - Železné hory, Horní Bradlo

Předběžná cena: 1 800,- (ubytování, strava 5x denně, pitný režim, výlet, materiál na hry, odměny) + doprava  (bude upřesněna)

Záloha je 1000 Kč, zaplaťte do 28. 2. 2019 (do tohoto data je možnost zaplatit i částku celou) na bankovní účet školy
33537621/0100 pod daným variabilním symbolem (najdete v  ŽK), doplatek 800 Kč + cenu za dopravu je nutno uhradit do 10. 5. 2019.

Zaplacením zálohy je dítě závazně přihlášeno. V případě neúčasti dítěte na ŠVP se vrací polovina zálohy.

 

Na předběžné přihlášce na školu v přírodě 2019 je chybně uvedena výše doplatku - 1 000 Kč Mělo tam být uvedeno místo toho 800 Kč (skutečná výše doplatku).
Pokud jste doplatek již zaplatili společně se zálohou (tedy dohromady 2 000 Kč), přebytek peněz (200 Kč) Vám bude odečten z rozpočítané částky na dítě za dopravu.
Omlouvám se a děkuji za pochopení.

 

Výtvarná výchova

Prosím rodiče, aby žákům koupili do VV novou tuš (někteří si vypůčili od spolužáka a vypotřebovali mu ji, tak prosím opatřete novou).

 

Člověk a jeho svět

Prosím rodiče, aby dohlédli na to, že žáci budou nosit na každou hodinu příslušnou učebnici (úterý - modrá a červená vlastivěda, pátek - žlutá přírodověda) a sešit. Z každého probraného tématu budou mít v sešitě zápis, z něhož vycházím při testu, proto je důležité, aby měli žáci sešity dopsané.

Testy:  9.4. Povrch ČR - pohoří (učivo ze sešitu + slepá mapa a cvičení 2, 5, 7 z pracovního listu)

Probrané učivo:

Vlastivěda - zeměpis - Naše vlast - Česká republika                                                           -dějepis- Čas
                                  - Členění ČR                                                                                                   - Pravěk - doba kamenná, bronzová, železná
                                  - Kraje ČR - Praha, Středočeský, Plzeňský, Jihočeský,                                 - Keltové
                                                      Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Pardubický,                            - Příchod Slovanů
                                                      Královehradecký, Vysočina, Olomoucký, Moravskoslezský,      - Sámova říše
                                                      Zlínský, Jihomoravský kraj + město Brno (památky Brna)         - Staré pověsti České
                                                                                                                                                         - Velkomoravská říše
                                 - ČR - Demokratický stát                                                                                 - Přemyslovci, Slavníkovci
                                         - Státní symboly, státní svátky                                                                - Život za vlády Přemyslovců, Románský sloh
                                         - Mapy a plány                                                                                        - Vznik českého království 
                                         - Orientace v krajině                                                                                - Lucemburkové - Karel IV.
                                         - Povrch ČR - pohoří                                                                               - Život ve středověku
 
Přírodověda - Houby
                    - Poznávání hub
                    - Rostliny
                    - Stavba rostlin
                    - Živočichové
                    - Neživá příroda - voda, vzduch, minerály a horniny, půda, světlo a teplo
                    - Ekosystém LES - mechové, bylinné a keřové patro
 
Člověk a svět práce
 
Prosím, aby si žáci na hodiny nosili vlastní nůžky a lepidlo!
 
 

Anglický jazyk:

Leden učivo: in my house - nábytek, předložky
Unor: Clothes - oblečení
Březen: Sports and activities - can / can't  (děti se učí britskou výslovnost sloves). Osobní zájmena (I, you, he, she.....)
Duben: Food - I like, dont like, he she it likes, doesnt like. Množné číslo.
 

Probrané učivo do čtvrtka 25. 4. 

ČJ - učebnice po str. 114, PS str. 8 a 9

M -  str. 73- 75 + bilandský zápis čísel 

      PS str. 17/5

Probrané učivo do úterý 16. 4. 

ČJ - učebnice po str. 110, na str. 111/1, 2, PS po str. 7

M - učebnice po str. 69 + na str. 73 Dělitelnost, cvičení 1 - 3,

      PS str. 18, str. 20/4 a 7

 

Probrané učivo do čtvrtka 11. 4. 

ČJ - učebnice po str. 109, PS po str. 7

M - učebnice po str. 68 + jsme si vysvětlili učivo Biland, PS str. 9/9, str. 14, 15 - celé strany, str.16/2, str. 19/ astr. 21/10

 

Probrané učivo do čtvrtka 4. 4. 

ČJ - učebnice po str. 106, PS po str. 7

M - učebnice po str.66 (mimo učiva Biland), PS str. 8/4. 

 

tr. 20/6

Čtenářský deník - celkem 5 zápisů: 3 povinně volitelné knížky, 2 libovolně volitelné knížky, 
                                   jedna z libovolných může být encyklopedie, avšak  přiměřená věku.

K zápisům z libovolné volby žák přinese k nahlédnutí i knihu. Pod níže uvedeným odkazem naleznete potřebné informace k zápisu knížky
ve 4. ročníku a také seznam volitelných knížek. Pozor! Zápis neodevzdaný v uvedeném termínu bude hodnocen nedostatečně.

 

Instrukce k zápisu knihy  yes

Seznam povinně volitelných knih yes

 

Termíny odevzdání zápisu o přečtené knize

Středa 7. 11. - první zápis

Středa 9. 1. - druhý zápis

Středa 20. 2. - třetí zápis

Středa 3. 4. - čtvrtý zápis

Středa 15. 5. - pátý zápis

  

Odkazy k procvičování matematiky:

https://www.matika.in/cs/ 

http://www.naucsepocitat.cz/

 

Plán do čtvrtka 25. 4.

ČJ po str. 115, 116, PS po str. 11

M po str. 76, PS str. 16/1, str. 17, ko str. 18 -  20