Základní škola Brno,

nám. Míru 3

2.B

   

Hra je radost, učení při hře jest radostné učení.“ J. A. Komenský      

 

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Kolčavová

 

ROZVRH 2. B

 

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

Čj (ml.) M Čjs Aj Čsp

Úterý

Čj (ml.) M Tv Čj (čt.pís.)  

Středa

Čj (ml.) M Aj Vv Vv

Čtvrtek

Čj (ml.) M Tv Čj (čt.pís.)  

Pátek

Čj (ml.) Hv Čj (čt.pís.)  Čjs  

 

ČJS- ČLOVĚK A JEHO SVĚT (prvouka)

ČSP-ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE (pracovní činnosti)

Čj ml. - mluvnice (učebnice + pracovní sešit + dráček)

Čj čt. pís.- čtení a psaní (čítanka a písanka)

 

 

Leden

21. týden školy: 20. 1. - 24. 1. 2020 

 

Podzimní tvoření ve výtvarné výchově - Land art na Kraví hoře


 

ČESKÝ JAZYK 

- mluvnice (růžová s kočičkou)- po stranu- Slabikotvorné r, l, m.  Psaní u- ú, ů. Samohlásky, dvojhlásky, souhlásky. Věta, slovo, slovní význam- slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná (slova opačného významu) a slova souznačná. Opakování druhy vět.Druhy vět- oznamovací, tázací, rozkazovací a přací. Mluvíme ve větách. Abeceda a písmo. Věta, slovo, slabika, hláska.

- pracovní sešit- po stranu 50. (hláska- písmeno, krátké a dlouhé samohlásky- procvičování)

- čtení- čítanka- O 12 mesíčkách.

- písanka- po  Ř  -  Opis, přepis, diktát vět.

 

MATEMATIKA

velký Matýsek- od strany 20 po stranu 25 v novém dílu Matýska počítání do sta. Sčítání a odčítání po desítkách, porovnávání < > =. Vyvození číselného oboru 0-100. Orientace v čase, hodiny. Opakování sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes základ 10. Geometrie- čára (přímá, lomená, křivá), bod. Sčítání 9+ a odčítání 11-. Opakování geometrických tvarů - čtverec, trojúhelník, obdélník, kruh. Opakování geometrických těles- krychle, koule, jehlan, kužel, kvádr, válec. Nově zařadíme mezi učivo: délka, měříme v metrech, hmotnost- měříme v kg, g, objem- měříme v l, hl, teplota - měříme ve °C, čas- s, min, h.

malý Matýsek- rozdávání nového pracovního sešitu po stranu 5. Procvičování: slovní úlohy, sčítání a odčítání: 9+; 11-, 8+; 12 -; 7+, 13 -; 6+, 14-; 5+, 15-.

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Prvouka-  Naše vlast, vesnice, obec. Zdraví, naše tělo.

.

AKCE TŘÍDY

21. 1. - třídní schůzky od 17:00 do 18:00 hod.

24. 1. od 10:00 Lekce dramatické výchovy na CMG a SOŠPg Lerchovastudentky čtvrtého ročníku si pro děti připravily lekce, do kterých děti aktivně zapojí. Každá lekce (20 min.) se zabývá jiným tématem (zvířata a příroda, doprava a cestování, národy a kultura, bezpečnost a zdraví, rodina, řemesla)

Učíme se pouze 1. a 2. vyučovací hodinu, s sebou: ČJ, M, pouzdro, svačinu, pití

30. 1. rozdáváme poslední vyučovací hodinu vysvědčení

31. 1. Pololetní prázdniny

 

 

 

 

 

Sdělení rodičům: 

1. Prosím o každodenní kontrolu psacích potřeb v pouzdře.

2. Prosím o kontrolu při práci na domácích úkolech a podpis rodiče.

3. Děti potřebují v hodinách mazací tabulku a fix na procvičování již probraného učiva.

4. Prosím o každodenní kontrolu vlasů, vši opět útočí! :) 20. 1. 2020

 

 

 

ANGLIČTINA:

Metodika pro rodiče ke stažení zde

Slovníček ke stažení zde

Žádám rodiče, aby si děti nosily do hodin angličtiny ořezané pastelky, sešit a průhlednou složku, do které si budou vkládat pracovní listy.

22.1. si děti napíší ktátké opakování na Lekci 3 - Moje hračky

Leden:

20. ledna začneme novou lekci - Food/Jídlo (viz Slovníček  str. 11, Metodika str. 8)

Prosinec:

Vánoce (viz Metodika str. 14)

Čísla 11-15

Listopad:

My toys/Moje hračky (viz Slovníček, str. 10)

Animals/Zvířata (viz Slovníček, str. 9)

Říjen:

Písnička: Head, shoulders, knees and toes (Hlava, ramena, kolena, palce), procvičování - Můj obličej

Happy/sad (viz Slovníček, odkaz ke stažení výše)

Animals/Zvířata (viz Slovníček, str. 9)

Halloween (viz Metodika, str. 13)

Září:

Opakování - barvy, školní pomůcky

Téma: My Face/Můj obličej (viz Slovníček, odkaz ke stažení výše)