Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Organizace výuky od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

protože se blíží termín dobrovolného nástupu žáků 1.stupně zpátky do školy, musíme si ujasnit spoustu věcí. Škola obdržela Manuál od ministra Plagy, kterým se při obnovení výuky budeme řídit. Je přístupný na stránkách MŠMT.

Vzhledem k tomu, že už předběžný průzkum třídních učitelů prokázal, že nastoupí více jak polovina žáků, nám nebude stačit počet pedagogů na 1.stupni. Proto pro výuku budou využiti asistenti pedagoga a vychovatelé. Obě tyto skupiny mají s výukou zkušenosti, protože jsou zvyklé zastupovat ve výuce učitele v případě nemoci . Budou každé ráno příslušně a dostatečně poučeny a vybaveny učivem od třídního učitele, který s nimi bude jejich práci úzce konzultovat. Všichni bychom chtěli, aby tato výuka byla co nejkvalitnější a pro Vaše děti také co nejbezpečnější.

Po celou dobu výuky ve škole, tedy do 30.6., se nesmí měnit pedagog přidělený ke skupině. Pouze odpolední skupiny budou předány druhému pedagogovi, který je povede opět do konce roku. Pro žáky není možný pozdější nástup než 25.5. V tento den předá žák před vstupem do budovy čestné prohlášení. Bez něho nemůže dítě do budovy vstoupit.

Čestné prohlášení si můžete stáhnout zde.

Všechny třídy budou mít stejný rozvrh. Ve výuce se zaměříme na čtyři základní předměty, a to češtinu, matematiku, vlastivědu a angličtinu. Tělesná výchova nesmí ve škole probíhat, ale doporučuje se venkovní cvičení v areálu školy. Tady dohlédneme na to, aby se během týdne všichni mohli protáhnout a proběhnout na hřišti či zahradě, samozřejmě za splňování bezpečnostních nařízení.

Žáci musí být ve skupinkách do 15 žáků, a ti, co budou pokračovat ve družině, se nesmí odpoledne slučovat a být ve styku s ostatními skupinami. Proto při rozdělování žáků do skupin budeme přihlížet k tomu, zda-li pokračují odpolední družinou. Rozdělení do skupin je v kompetenci ředitele školy. Rádi bychom Vás předem s vytvořenými skupinami a jejich vedoucím pedagogem mailem seznámili, a to do 18.5., abychom se 25. 5. vyhnuli shlukování před školou a různým nejasnostem. Každá skupinka bude mít svou třídu. Žáci nesmí využívat šaten, tedy nebudou se ani přezouvat .

Odpolední skupiny převezmou učitelé druhého stupně. Náplň bude mít volnější charakter. Maximální možná doba pobytu v odpoledních skupinách je do 16 hodin. Ranní družina není povolena.

Bude nutné zrušit distanční výuku v podobě, jakou ji učitelé dosud prováděli. Pedagogové budou plně vytíženi dopolední výukou, takže distanční výuka se omezí na zadávání odučeného učiva tak, jak jste tomu zvyklí v běžném školním roce (stručná informace na stránkách třídy).

Vím, že někteří z Vás předpokládali, že distanční výuka bude probíhat v nezměněné formě do konce roku, ale není v našich silách toto zajistit. Proto, prosím, ještě jednou zvažte, zda není lepší poslat děti do školy. Pokud se k tomu ještě rozhodnete, je třeba dát vědět třídním učitelům nejpozději do pondělí 11.5., abychom byli schopni vše připravit a dodržet nám zaslaná bezpečnostní opatření.

Doufáme, že vše, co plánujeme, se nám bez větších problémů povede uskutečnit. Předpokládáme, že se žáci už do školy těší stejně jako paní učitelky na ně. Děkujeme za spolupráci a za respektování daných pravidel.

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování

Žákům, kteří se od 25.5. účastní prezenční výuky a kteří jsou přihlášení ke školnímu stravování, budou nabídnuty obědové balíčky (pečivo s něčím, ovoce, nápij) v hodnotě oběda (od 1.4. se cena oběda zvedá o 2,-Kč). Možnost objednání bude od 18.5 -21.5. telefonicky, emailem i online, paní Chábová bude k dispozici v kanceláři jídelny od 8:00 do 9:00.

 

Tady je malý výtah z Manuálu (OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020) týkající se pobytu žáků ve škole

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu

 • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, skupiny se nesmí před školou slučovat

 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy

Ve třídě

 • Neprodleně po příchodu do školy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.

 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku

 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

 • O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.