Základní škola Brno,

nám. Míru 3

K projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem"

Na naši školu přišel tento důležitý informační email, citujeme v plném znění:

 

Vážená paní ředitelko,

Vážený pane řediteli,

 

dovoluji si Vám oznámit, že jsme dne 02.05.2019 předložili na MPSV projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji V“, do kterého je Vaše škola zapojena jako partner s finančním příspěvkem.

 

Dále sděluji, že:

·      Úřad práce (ÚP) obdržel seznam škol, které jsou do projektu zapojeny.

·      Pracovníci kontaktních pracovišť ÚP v období května a června 2019 mají za povinnost informovat zákonné zástupce dětí spadajících do cílové skupiny o možnosti zapojení do projektu a potvrzovat děti, které mají na zapojení do projektu nárok.

Pokud se rodiče dítěte v tomto období nedostaví na Úřad práce, nebude možné dítě do projektu zařadit.

 

ZÁSADY PRO ZAŘAZENÍ DÍŤETE DO PROJEKTU:

o Dítě, které bylo v měsíci 5/2019 a/nebo 6/2019 společně posuzovanou osobou (SPO) na dávce hmotné nouze (HN), ale od následujícího měsíce došlo k odejmutí této dávky/ vyřazení dítěte z okruhu SPO, je přesto způsobilé pro vydání a potvrzení formuláře, a to až do ukončení aktuální výzvy.

o Pokud podpořené dítě v průběhu školního roku 2019/2020 neplní školní docházku či nechodí na zaplacené obědy, není to důvod pro ukončení podpory. Podpora může být takovému dítěti/žáku přiznána i v následujícím období na základě individuálního posouzení případu.

o Pokud se podpořené dítě během školního roku 2019/2020 přestěhuje do jiného zapojeného kraje, kde začne navštěvovat zapojenou školku/školu, je i nadále podpořeno – školy si údaje o dítěti předají mezi sebou.

o Pokud podpořené dítě během školního roku 2019/2020 začne navštěvovat nezapojenou školku/školu, nemůže být již nadále podpořeno.

o Pokud dítě navštěvuje zapojenou školu, avšak bydlí a dávky HN jsou vypláceny v nezapojeném kraji, nemůže být podpořeno.

o Potvrzení o zapojení do OP PMP lze vyplnit i se zákonnými zástupci dvouletých dětí. Školky si následně ohlídají věk dítěte a od doby, kdy mu budou tři roky, mu začnou obědy proplácet. Pokud budou dítěti 3 roky již v průběhu letních prázdnin, bude mít možnost čerpat podporu od začátku měsíce 9/ 2019.

o Dítě, kterému do 1. 9. 2019 bude 16 let, nemůže být do OP PMP zařazeno a čerpat podporu na úhradu obědů ve školím roce 2019/2020. Tento projekt začíná oficiálně až od 9/2019, kdy již bude dítěti 16 let a nebude tak plnit podmínky pro podporu.

o Dítě, kterému bude 16 let až po 1. 9. 2019, bude standardně zařazeno do projektu.

 

Informace o operačním programu a projektu jsou dostupné na webových stránkách:

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=293252&TypeID=2

https://www.mpsv.cz/cs/29636