Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 9.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

24.10.2018
Počítání s mocninami (PS str. 29 až 31, 33 a 34)

Ve čtvrtek 1.11. bude test z mocnin (Ps str. 29 až 35)

5.11.2018
Opakujeme konstrukční úlohy s vužitím Thaletovy kružnice (PS str. 38 až 43).
Učivo, které se vyskytne v kontrolní písemné práci za 1. čtvrtletí (termín 12.11.):
- procenta
- slovní úloha na rovnici
- Pythagorova věta
- mocniny a odmocniny
- konstrukční úloha na Thaletovu kružnici

 

16.11.2018
v úterý 20.11. budeme psát test na podobnost (PS str. 52 - 53, 55 - 56)

26.11.2018
Probíráme algebraické výrazy, v úterý 27.11. bude z tohoto učiva test (viz PS str. 61 až 66).

30.11.2018
V pondělí 3.12. bude test z určování podmínek platnosti lomených výrazů (PS str. 69 - 72).

18.12.2018
Probíráme rovnice s neznámou ve jmenovateli (PS str. 78 až 82). Po Vánocích bude z tohoto učiva test.

4.1.2019 
Ve čtvrtek 10.1. budeme psát pololetní písemnou práci z tohoto učiva:
- podobnost
- algebraické výrazy
- krácení lomených výrazů
- rovnice s neznámou ve jmenovateli
- vyjádření neznámé ze vzorce
PS str. 53-54, 64-65, 73-77, 79-81, 83-85

4.2.2019
Probrali jsme řešení soustavy dvou rovnic o dvou neznámých a nyní budeme řešit slovní úlohy. Žáci, kteří nepsali test na soustavu rovnic, jej budou psát příští hodinu.

25.2.2019
Probíráme slovní úlohy o pohybu, PS str. 111 až 117.

11.3.2019
Dokončili jsme slovní úlohy o směsích (PS str. 123 až 126). Zítra bude z tohoto učiva test.


19.3.2019
Opakujeme obvod a obsah rovinných obrazců a objem a povrch těles (PS str. 152 až 168).

28.3.2019
Opakujeme objem a povrch těles (krychle, kvádr, hranol, válec), zítra bude z tohoto učiva test. V pondělí začneme objem a povrch jehlanu a kužele ve 3. dílu pracovního sešitu.

23.4.2019
Probíráme Funkce, uč. od str. 56

30.5.2019
Zítra píšeme test z Jehlanu a Kužele.

31.5.2019
Ve čtvrtek 13.6. budeme psát kontrolní písemnou práci z tohoto učiva:
- lineární funkce
- funkce nepřímá úměrnost
- jehlan
- kužel
- goniometrické funkce

Nepřítomní žáci budou psát kontrolní práci v náhradním termínu.