Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 9.A

Vyučující: Mgr. Radka Prošková

 

Doporučená četba pro tento šk. rok zde.

Čtenářký záznam o knize zde.  

3 čtenářské zánamy za 2. pololetí odevzdáte do 31.5.2019

 

Plánované testy:

12. 6. Kontrolní písemná práce

-pravopisné cvičení (dle domluvy ze středy)

-hlavní část (souvětí a otázky se k němu vztahující, jako např. počet vět, druh souvětí, VV, VH, větné členy, věta jednočlenná/dvojčlenná, slovní druhy, mluvnické kategorie, význam slov atd. PROSTĚ VŠE :-)
 

UČIVO ČERVEN:

Mluvnice:

Skloňování obecných jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Kontrolní písemná práce

Sloh:

Úvaha

Proslov

Literautra:

Práce s literárním dílem

 

UČIVO KVĚTEN:

Mluvnice:

Význam slov (slova, slabiky, hlásky - slova významově nadřazená, podřazená, souřadná - sousloví - slova jednoznačná a mnohoznačná - metafora, metonymie - synonyma, antonyma, homonyma)

- domácí úkol: -

Literautra:

České divadlo 20. století (dokončení)

- domácí úkol: blíží se termín odevzdání čtenářských deníků

Sloh:

Úvaha

- domácí úkol:

Každý samostatně rozvíjí svůj proslov k vylosované osobě (kdo nemá, přemýšlí nad společným úvodem). Měli bychom se v práci posunout!

 

UČIVO DUBEN:

Od úterý 16. 4. noste sešity a učebnice dle běžného rozvrhu pro mluvnici, sloh a literaturu.

Mluvnice:

Pravopis koncovek jmen a sloves

Skloňování obecných jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Komplexní jazykové rozbory - průběžně

- domácí úkol: ---

Literatura:

České divadlo 20. století (obecné informace k dramatu, Národní divadlo, Osvobozené divadlo, Divadla malých forem, osobnost V. Havla...)

- domácí úkol: 3.5. v pátek doplněné pracovní listy o Národním divadle, které jsou VLEPENÉ v sešitě

Sloh:

Úvaha

- domácí úkol: ---

 

UČIVO BŘEZEN:

Mluvnice, sloh:

Tvarosloví - slovní druhy (problematičtější jevy)

Slovesa a jejich tvary - zejména vid, třída, vzor (učebnice od str. 52)

Přechodníky (učebnice od str. 59)

+ průběžné procvičování před přijímacími zkouškami (učivo napříč všemi ročníky)

Literatura:

Literární pojmy, průřez dějinami literatury - průběžné procvičování před přijímacími zkouškami (učivo napříč všemi ročníky)

Práce s textem - průběžné procvičování před přijímacími zkouškami (učivo napříč všemi ročníky)

VŠE PRACOVNÍ LISTY, KTERÉ VYTVÁŘÍM, KOPÍRUJI A NOSÍM S SEBOU (pro žáky, kteří v hodině nebyli přítomni, k dispozici také)

 

UČIVO ÚNOR:

Mluvnice:

Zvuková stránka jazyka - PS 2. díl - str. 9-14

Tvoření slov, stavba slova, význam slova - PS 2. díl - str. 

 

Sloh: Úvaha

Literatura: Česká poezie mezi válkami (vitalismus, civilismus, poetismus, surrealismus, proletářská poezie- Wolker, S. K. Neumann, Hora,  Seiffert, Nezval, Hrubín)

 

UČIVO LEDEN:

Mluvnice:

7. a 8. ledna - opakování na pololetní písemnou práci

Jazyky slovanské -PS 2. díl - str. 2-4

Zvuková stránka jazyka - PS 2. díl - str. 9-14

 

Sloh: Výklad, výtah, výpisky

Literatura: Česká poezie mezi válkami (vitalismus, civilismus, poetismus, surrealismus, proletářská poezie- Wolker, S. K. Neumann, Hora,  Seiffert, Nezval, Hrubín)

 

UČIVO PROSINEC:

Mluvnice:

Český slovosled a prostředky návaznosti

Valence sloves

Vsuvka

Sloh: místo slohu budeme dělat komplexní jazyková cvičení (příprava na přijímací zkoušky)

Literatura: Moderní umělecké směry v poezii (Dadaismus, Kubismus, Futurismus, Expresionismus, Surrealismus)

 

UČIVO LISTOPAD:

Mluvnice:

Rozbor složitějších souvětí, psaní čárky v souvětí - PS str. 44 - 47

Souvětí souřadné - poměry mezi větami hlavními - PS. str. 41 - 43

Čárka v souvětí podřadném - PS str. 32

Souvětí podřadné s více než jednou větou vedlejší - PS str.30-33

Sloh: Životopis

Literatura: Katolická próza (Deml, Durych), Osobnosti lidových novin (Peroutka, K. Čapek, Bass, Poláček)

 

UČIVO ŘÍJEN:

Mluvnice:

Věta a souvětí, souvětí podřadné (druhy vědeljších vět) - PS str. 23 - 26

Zvláštní funkce výpovědi, samostatný větný člen, osamostatnělý větný člen, elipsa - PS str. 19 - 21

Věta dvojčelnná, jednočlenná, větný ekvivalent - PS str. 15 - 18

Shoda přísudku s několikanásobných podmětem - PS str. 13 -15

Větné členy holé, rozvité, několikanásobné (souřadně spojené) - PS str. 11 - 12

Věta jednoduchá - základní a rozvíjející větné členy - PS str.  6-10

Sloh: Vypravování, Popis předmětu, Popis pracovního postupu

Literatura:

Česká literatura mezi válkami (válečný román: J. Hašek, J. John, legionářská próza: R. Medek, J. Kopta, J. Weiss )

Ruská literatura (Bulgakov, Gorkij, Šolochov)

Americká literatura (zdtracená generace)

Německy píšíci autoři (F. Kafka, F. Werfel, G. Meyernik, E. E. Kisch)