Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Fyzika 8.A

Vyučující: Mgr. Daniela Čechová

F 8.A  týden 15.6. – 19.6.

Přečti si strany 158 – 165

Zapiš do sešitu a nauč se

                                                     Elektrická práce

Se koná při průchodu elektrického proudu vodičem

Označení W

Jednotka J ( joule )

Vztah pro výpočet  W = U I t   nebo z výkonu  W = P t    jednotka Ws ( wattsekunda )

                                                                                                                     kWh ( kilowatthodina )

                                                             1 Ws = 1 J

                                                             1 kWh = 1000 . 3600 = 3600000 Ws = 3600000 J = 3,6 MJ

Opiš si vzorový příklad str. 160 nahoře

                                                                Výkon

Určuje užitečná elektrická práce vykonaná za 1 sekundu

Označení  P

Jednotka  W  ( watt )

Vztah pro výpočet  P = W/t = UIt/t = U I

Příkon je skutečná elektrická práce, která se vykonala za 1 sekundu  ( zakresli diagram dole str. 160)

Projdi si ústně otázky až do strany 165

V týdnu 22.6. – 29.6. si vše zopakujte a nezapomeňte přinést a odevzdat sešit z fyziky společně s učebnicí.

 

F 8.A týden 8.6. – 12.6.

Přečti si strany 154 – 157

Zapiš do sešitu a nauč se

                                                       Proměnný odpor

Je rezistor, jehož odpor je možné měnit délkou vodiče ( posouvání jezdce ).

Slouží  1) ke změně proudu  -  reostat

                    Zakresli obr. 2.65 str. 155

2)jako dělič napětí-potenciometr

Zakresli obr. 2.66 str. 155

Odpověz ústně na otázky 2,3 nahoře str.157

Zakresli obr. 2.68 str.157 a zapiš k tomu odpovědi ze cvičení 3 dole str. 157

V týdnu 22.6. – 26.6. budete podle rozpisu odevzdávat učebnice. Společně s učebnicemi přinesete a odevzdáte také sešit do fyziky se splněnými zadávanými úkoly.

 

F 8.A  týden 1.6. -5.6.

Přečti si v učebnici str. 146 – 153

Zapiš do sešitu a nauč se ( zvláště vztahy potřebné k výpočtům )

                                   Výsledný odpor

  1. Při sériovém spojení spotřebičů ( zakresli obr.2.55 str. 146 )

Platí    I se nemění                                       pro výpočty  I = U/R nebo I = U1/R1 nebo I = U2/R2

            U = U1 + U2                                                              R = U/I nebo R1 = U1/I nebo R2 = U2/I

            R = R1 + R2                                                                U = RI nebo U1 = R1I nebo U2 = R2I

Opiš si vzorový příklad a) ze str.147 a ze vztahů pro výpočty udělej př. 3,4 str. 149

 

  1. Při paralelním spojení spotřebičů ( zakresli obr. 2.59 str. 150 )

Platí  U se nemění                                        pro výpočty  I = U/R nebo I1 = U/R1 nebo I2 = U/R2

           I = I1 + I2                                                                     R = U/I nebo R1 = U/I1 nebo R2 = U/I2

           1/R = 1/R1 + 1/R2                                                      U = RI nebo U = R1I1 nebo U = R2I2

            Lze upravit  R = R1R2/ R1 + R2

Opiš si vzorový příklad a) ze str. 151 a ze vztahů pro výpočty udělej př. 2 bcde ( dole ) str. 152

 

F 8.A  týden 25.5. – 29.5.

Dočti si v učebnici do str. 145

Vypočítej do sešitu příklady na Ohmův zákon str. 142 př. 8,9,10

Zapiš do sešitu a nauč se   

                                                    Odpor závisí

  • Na délce vodiče ( přímo úměrně )
  • Na obsahu průřezu ( nepřímo úměrně ) 
  • Na materiálu vodiče ( prohlédni si tabulku vzadu na deskách učebnice dole a udělej ústně všechny otázky a úkoly ze str. 145 )                                  

F 8.A  týden  18.5. – 22.5.

Všechno pracuj do sešitu

Překresli graf obr.2.50 str. 140 a z grafu zapiš odpovědi na otázky př. 2 a,b,c ( uprostřed ) str.141

Překresli graf obr.2.51 str. 140 a z grafu zapiš odpovědi na otázky př. 3 a,b,c ( uprostřed ) str. 141

Udělej př. 5 ( dole ) str. 141 – převody jednotek

Podle Ohmova zákona vypočítej př. 6,7 str. 142

 

F 8.A  týden 11.5. – 15.5.

Pročti z učebnice strany 137 – 140

Zapiš do sešitu a nauč se

                                      Elektrický odpor

Podíl napětí a proudu pro určitý spotřebič je stálá veličina nazvaná elektrický odpor

      Označení R

      Jednotka  ohm Ω – čti óm  (označení písmenem řecké abecedy omega – máš v učebnici)

                         Větší jednotky kiloohm = kΩ ( 1 000 krát)     megaohm = MΩ ( 1 000 000 krát)

                                          Ohmův zákon  ( nejdůležitější pro výpočty)

Určuje vztah pro výpočet odporu  R= U/I

                                            a  odvozené vztahy  I= U/R        U=R I

Pomocí dvou zadaných veličin vypočítáme chybějící třetí veličinu

Opiš dva řešené příklady ze strany 140 a úplně stejně vypočítej příklad 1 a b c ( uprostřed)  str.141

Úkoly od 4.5. do 7.5.

Pročti si v učebnici str. 129-136.

Zopakuj si ze sešitu, jak určujeme velikost naměřeného proudu na ampérmetru a udělej stejně velikost naměřeného napětí na voltmetrech  str. 132 obr. 2.42 a) b)

(překresli do sešitu a urči - rozsah, počet dílků, velikost 1 dílku a naměřenou hodnotu).

Udělej do sešitu cv 1 dole str. 131 (převody jednotek).

Zapiš si "Zdroje elektrického napětí".

1) elektrické články (1,5 V) a baterie (4,5 V) - napětí nelze obnovit

2) akumulátory - lze dobíjet

Zakresli str. 133 obr. 2.44

 

Úkoly až do 30.4.

Pročíst a stručně zapsat do sešitu (zakreslit některý obrázek z meteorologie)

  • Atmosféra Země
  • Základní meteorologické jevy
  • Problémy znečišťování atmosféry

 

Do 5. 3. 2020

- do str. 121