Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Fyzika 6.A

Vyučující: Mgr. Daniela Čechová

F 6.A  týden 15.6. – 19.6.

Přečti si strany 147 – 150

Zapiš do sešitu a zapamatuj si  -  lidské tělo patří mezi vodiče elektrického proudu

                                        Pravidla bezpečnosti

 •  Spotřebičů se nedotýkáme vlhkou rukou
 • Nedotýkáme se spotřebičů jsme – li ve vodě
 • Spotřebič, který připojujeme, musí být vypnutý
 • Nedotýkáme se jednou rukou spotřebiče a druhou vodovodního kohoutku
 • Nedotýkáme se drátů spadlých na zem
 • Při výměně stropní žárovky vypneme jistič, lampu odpojíme od zásuvky
 • Nepřibližujeme se k zadní stěně televize, je-li v provozu
 • Nevyměňujeme vadné pojistky – je to práce pro dospělé
 • Nestrkáme drobné předměty do elektrické zásuvky
 • Nepoužíváme spotřebiče s poškozenou šňůrou

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

 • Vyprostit poškozeného z elektrického obvodu
 • Přivolat lékaře ( linka 155, 112 )
 • Nedýchá-li, ihned zavést masáž srdce

V týdnu 22.6. – 29.6. si vše zopakujte a nezapomeňte přinést a odevzdat sešit z fyziky společně s učebnicí.

F 6.A  týden 8.6. – 12.6.

Přečti si strany 142 – 145

Zapiš do sešitu a nauč se

                                      Jednoduchý ( nerozvětvený ) elektrický obvod

Spotřebiče jsou řazeny za sebou – sériově. Ve všech místech elektrického obvodu je stejný proud.

Zakresli obr.3.31 a) str.142 a obr. 3.33 a,b,c str. 143

                                                 Rozvětvený elektrický obvod

Spotřebiče jsou řazeny vedle sebe – paralelně. V každé větvi je menší elektrický proud než v nerozvětvené části elektrického obvodu. Místa větvení nazýváme uzly. Toto spojení se v praxi užívá častěji.

Zakresli obr. 3.32 a) str. 142 a obr. 3.34 a,b,c str. 143

Ústně odpověz na otázky 1 – 4 nahoře str. 144

Zakresli obr. 3.35 str. 145 a zapiš odpovědi na otázky 4 a,b,c dole str. 144

Zakresli obr. 3.36 str. 145 a zapiš odpovědi na otázky 5 a,b dole str. 144, 145

V týdnu 22.6. – 26.6. budete podle rozpisu odevzdávat učebnice. Společně s učebnicemi přinesete a odevzdáte také sešit do fyziky se splněnými zadávanými úkoly.

 

 

F 6.A  týden 1.6. – 5.6.

Přečti si strany v učebnici 138 – 141

 Zapiš do sešitu a nauč se

                                            Elektromagnet

Je cívka s jádrem z magneticky měkké oceli

Výhody elektromagnetu oproti trvalému magnetu

 • Projevuje magnetické účinky jen, prochází – li cívkou proud
 • Je možno zvětšovat ( zmenšovat ) účinky magnetického pole
 • Lze měnit magnetické póly

           

Užití elektromagnetu

 • Přemisťování kusů železa
 • Nakládání železného šrotu
 • Třídění odpadu
 • Oddělení železné rudy od příměsí
 • Odstranění nečistoty obsahující železo z rány
 • U přístrojů v elektrotechnice
 • Elektrický zvonek ( zakresli a popiš obr. 3.29 b,c str.140 )

F 6.A – týden 25.5. – 29.5.

Přečti si v učebnici strany 133 – 137

Zapiš do sešitu a nauč se

                                             Magnetické účinky elektrického proudu

Cívka je dlouhý vodič svinutý do závitů ( opiš dva žluté rámečky ze str. 134 )

                                                 Galvanometr ( schematická značka na str. 118 obr. 3.4i )

Je měřící přístroj, který slouží k určení

 • Prochází -  li obvodem elektrický proud
 • Jaký je směr procházejícího proudu
 • Jaká je velikost elektrického proudu

( zakresli dva obrázky 3.24 a, b str. 136 )

Týden 18.-22.5.

Zapsat do sešitu a naučit se

                                     Zahřívání vodiče elektrickým proudem

Prochází-li vodičem elektrický proud, vodič se zahřívá.

Prochází-li elektrickým obvodem větší proud, zvýší se teplota vodičů v obvodu za stejnou dobu více.

Záleží na délce, tloušťce a materiálu vodiče.

Využití v tepelných nebo světelných elektrických spotřebičích (vařič, žehlička, fén, žárovka).

U elektrických spotřebičů dbáme na hospodárné užívání, předcházíme nebezpečí požáru, odpojíme, jakmile je přestaneme používat.

                                           Pojistka

Je drátek z lehkotavitelného kovu. Slouží k zabezpečení elektrických spotřebičů před zkratem.

Zkrat je prudké zvýšení elektrického proudu ve vodičích.

                                              Druhy pojistek

Tavná pojistka, pojistka do motorových vozidel, přístrojová pojistka, automatické jističe v domácnosti.

Odpověz ústně na otázky 1,2,3 ( nahoře ) str.129, otázky 1,2,3,4 ( nahoře ) str.132

 

F 6.A  týden 11.5.-15.5.

Pročíst str.120-127

Zapsat do sešitu a naučit se

                               Základní elektrické veličiny

Elektrický proud                                                                       Elektrické napětí

Označení   I                                                                                 označení   U

Jednotka  A ( ampér )                                                                 jednotka  V  ( volt )

 

                                Vodiče a izolanty

Látky, které vedou elektrický proud, nazýváme elektrické vodiče ( měď, hliník, železo, vodné roztoky látek, ionizovaný vzduch)

Látky ,které nevedou elektrický proud, nazýváme elektrické izolanty (sklo, guma, plast, destilovaná voda, vzduch)

Ústně odpovědět na otázky str. 127

Fyzika - 4.5. - 7.5.

Přečíst z učebnice str. 117 - 120.

Zapsat do sešitu a naučit se

Elektrický obvod

Musí mít zdroj, spotřebič, vodiče (spínač). Obvodem prochází proud, je-li obvod uzavřen. Ke znázornění používáme schematické značky (značky si překresli a popiš ze str. 118 obr 3.4).

Schéma jednoduchého elektrického obvodu (překresli ze str. 118 obr. 3.3).

Udělej, zakresli a zdůvodni str. 120 cv. 4 nahoře, cv. 4 dole a cv. 6.

 

Fyzika - až do 30.4.

Pročíst "Teploměr, jednotky teploty", ze cvičení překreslit do sešitu stupnice teploměrů a dokreslit zapsané teploty nebo zapsat teploty vyznačené.

Zakreslit a zapsat teploty na teploměrech ze cvičení u článku "Měření teploty tělesa".

Pročíst vše z článku "Změna teploty vzduchu v průběhu času" až po další kapitolu.

 

Fyzika - až do 14.4.

- pročíst od str. 95 - Jednotky času, měření času - do str. 99 udělat vlastní stručný zápis do sešitu (asi 1/2 strany)

- pročíst od str. 100 - Změna objemu pevných těles při zahřívání nebo ochlazování - do str. 103 - do sešitu zápis žlutého rámečku + obr. 2.34, 2.35 + dilatační spáry str. 103

- pročíst str. 104-105 - změna objemu kapalin a plynů - zapsat do sešitu žluté rámečkya + obr. 2.38, 2.40