Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Výchovná poradkyně


Mgr. Irena Vaníčková - kariérové poradenství

Mgr. Kateřina Julínková  

Telefon: 543 211 805

Email: vanira1@seznam.cz 

            reditelka@zsmirubrno.cz

 

Konzultační hodiny:  dle tel. domluvy

 

INFORMACE   TÝKAJÍCÍ   SE  PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ    VE   ŠK. ROCE   2019/20

AKTUÁLNÍ  INFORMACE   na  stránkách naší školy (Výchovný poradce)  jsou průběžně doplňovány.

    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  

V rámci příprav na přijímací zkoušky doporučuji zkusit si testy z minulých let - dostupné na webu  společnosti Scio nebo na webových  stránkách

většiny středních škol. 

 

Dále můžete průběžně sledovat www.jmskoly.cz , www.msmt.cz, www.cermat.c

 

 

   HARMONOGRAM  - KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ ŠK.ROK 2019/2020

 

  ZÁŘÍ           –   základní  informace  o přijím. řízení  ve stávajícím šk.roce 

                                      /v rámci  třídních schůzek  10.9.2019/

               

  ŘÍJEN          -    vyzvednutí  přihlášek  pro  umělecké  obory  s talentovou  zkouškou  /vých.poradkyně/     

                       -    žáci  9.ročníku obdrží  seznam  SŠ a učebních  oborů  v Jihomoravském  kraji    /Atlas školství/

                       -    8.10.      9.ročník  návštěva  Úřadu  práce   /informace o  uplatnění  v oboru na trhu práce, testy   k volbě povolání /

 

LISTOPAD      -    22.-23.11.2019  akce "Veletrh středních škol  2019 "  - prezentace středních  odborných  škol, odvětví a řemesel, BVV

                                   (individuální  návštěva  s rodiči/ -prezentace SŠ )-  doporučuji !!

                        -   do  30.11. 2019  / respektive do pondělí 2.12.2019 /  podání  přihlášek   do uměl. oborů

 

PROSINEC      -   3.12.2019  schůzka s Výchovnou poradkyní  (pro 5.,7. a 9.ročník)-  informace   k  jejich vyplňování  a termínech odevzdávání,

                                možnost   zakoupení   přihlášek  na  SŠ,   princip  fungování  tzv.“zápisových  lístků“)

 

 LEDEN              -   talentové zkoušky /umělecké obory/

                           -    rodiče žáků  9.ročníku  obdrží  zápisový lístek  (na třídních schůzkách  21.1.2020)

 

  ÚNOR             -    nejpozději do 12 .2.2019   odevzdání vyplněných přihlášek (max.2 přihlášky na 2 školy nebo 2 obory 1 školy)  k potvrzení údajů  školou  výchovné  poradkyni

                   

   BŘEZEN          -   do  1.3. 2020    /respektive do pondělí 2.3.2020/   doručení   zkontrolovaných  přihlášek   na příslušné  střední školy

                                / zajišťují  si žáci a rodiče, nikoliv ZŠ!! /

     DUBEN           -   přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia se konají odd 12.-28.4.2020

                             -  rodiče  žáků  5. a 7.  ročníku, kteří byli přijati na víceletá gymnázia, si vyzvednou u  VP  zápisové lístky  poté, co je žák přijat

                                 na  víceleté  gymnázium

 

     KVĚTEN          -   rodiče  žáků  5. a 7.  ročníku, kteří byli přijati na víceletá gymnázia, si vyzvednou u  VP  zápisové lístky  poté, co je žák přijat

                                  na  víceleté  gymnázium

 

                               -   2.kola   přij. řízení /vyhlašují gymnázia a SŠ/    

 

*sledujte  www.atlasskolstvi.cz

                www.gwo.cz

                www.istp.cz

                www.infoabsolvent.cz

 

**sledujte webové stránky jednotlivých  SŠ a gymnázií, na kterých budou uveřejněna

                          data „Dne otevřených  dveří „/DOD/  - doporučujeme  školy navštívit

 

 • Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (odkaz na stránky ministerstva vnitra) -  Vyhláška č. 27/2016

 

      Výsledek obrázku pro poradenství   OBSAH ČINNOSTI VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ

 1. práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy
  • koordinace péče o žáky se SVP
  • podávání návrhů na vyšetření v PPP
  • vedení databáze a dokumentace dětí s SPU
  • komunikace s PPP a dalšími pracovišti
  • metodické vedení pedagogů a asistentů pedagoga
  • konzultace s rodiči žáků se SVP
  • koordinace přípravy integrací a IVP
  • organizace schůzek se zákonnými zástupci
 2. volba povolání
  • poskytování poradenské činnosti pro žáky a rodiče při volbě povolání
  • zajištění spolupráce se zástupci SŠ a SOU, s IPS úřadu práce
  • předávání informačních a propagačních letáků
  • evidence přihlášek a zápisových lístků
  • evidence přijatých žáků na SŠ
 3. další specifické činnosti
  • řešení výchovných a kázeňských problémů, organizace porad s rodiči
  • pomoc při řešení konfliktních situací
  • organizace školních a vzdělávacích akcí
  • spolupráce s metodikem prevence při předcházení a řešení sociálně patologických jevů
  • spolupráce s orgány péče o dítě, sociálními kurátory, s policií ČR a dalšími organizacemi

Spolupracujeme s těmito zařízeními:

 • pedagogicko psychologické poradny
 • speciálně pedagogická centra
 • střediska výchovné péče
 • orgány péče o dítě ÚMČ
 • policie ČR
 • dětští lékaři
 • IPS úřadu práce