Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Výchovná poradkyně


Mgr. Irena Vaníčková - kariérové poradenství

Mgr. Kateřina Julínková  

Telefon: 543 211 805

Email: vanira1@seznam.cz 

            reditelka@zsmirubrno.cz

 

Konzultační hodiny:  dle tel. domluvy

 

INFORMACE   TÝKAJÍCÍ   SE  PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ    VE   ŠK. ROCE   2018/19

AKTUÁLNÍ  INFORMACE   na  stránkách naší školy (Výchovný poradce)  jsou průběžně doplňovány.

    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  30.4.2019

   Rodiče žáků 5. a 7.ročníku, kteří byli přijati na víceletá gymnázia, si neprodleně vyzvednou ( po předchozí domluvě s p. uč. Vaníčkovou nebo

   s kanceláří školy)   "zápisový lístek" .

   Tento dokument je třeba do 10ti pracovních dnů po uveřejnění informace o přijetí žáka doručit na dané gymnázium

    jako   potvrzení zájmu o studium.

 

V rámci příprav na přijímací zkoušky doporučuji zkusit si testy z minulých let - dostupné na webu  společnosti Scio nebo na webových  stránkách

většiny středních škol. 

 

      Poslední termín odevzdání přihlášek na víceletá gymnázia a střední školy je v pondělí 25.2.!!!  

 

!!!! Pro 9 ročník:   Na zadní stranu přihlášky nepište " Cvičení z Matematiky " - jedná se o nepovinně volitelný předmět a ten se nezapočítává  do průměrného prospěchu za pololetí.

 

4.1.  Sledujte data Dnů otevřených dveří na střední ch školách a gymnáziích ( na webu příslušných škol)

 

Na třídních schůzkách 15.1.2019 budou rodičům žáků 9.ročníku proti podpisu předány tzv. "zápisové lístky". (viz informace v Atlasech školství s.6).

 

Dále můžete průběžně sledovat www.jmskoly.cz , www.msmt.cz, www.cermat.cz

 

14.11.

Přihlášky na SŠ a víceletá gymnázia si můžete vytisknout sami např. z www.atlasskolstvi.cz ,zakoupit v prodejně SEVT na České ul nebo na schůzce s VP 4.12. (1 výtisk za 3 Kč)

 

 Od 1.11. platí novela vyhlášky o přij.řízení, ve které se oproti oficiálním údajům uvedeným v "Atlase školství" nic podstatného nezměnilo.

 (viz také www.atlasskolstvi.cz)

 

8.11.  Schůzka  ohledně přijímacího řízení se bude konat   v úterý   4.12.  v 16 hodin pro rodiče žáků 5. a 7.ročníku ( v 7.A)

                                                                                                                            v 17 hodin pro rodiče žáků 9.ročníku         (v 7.A)

 

  ZÁŘÍ           –   základní  informace  o přijím. řízení  ve stávajícím šk.roce 

                                      /v rámci  třídních schůzek  11.9.2018/

               

  ŘÍJEN             -     vyzvednutí  přihlášek  pro  umělecké  obory  s talentovou  zkouškou          

                        –      žáci  9.ročníku obdrží  seznam  SŠ a učebních  oborů  v Jihomoravském  kraji    /Atlas školství/

 

LISTOPAD           -    9.ročník  návštěva  Úřadu  práce 27.11.2018  /informace o  uplatnění  v oboru na trhu práce, testy   k volbě povolání /

                             -    22.-24.11.2018  akce "Festival vzdělávání 2018"  - prezentace středních  odborných  škol, odvětví a řemesel, BVV

                                   (individuální  návštěva  s rodiči/ -prezentace SŠ )-  doporučuji !!

                             -  do  30.11. 2018  podání  přihlášek   do uměl. oborů

 

PROSINEC           - schůzka s Výchovnou poradkyní  (pro 5.,7. a 9.ročník)-  informace   k  jejich vyplňování  a termínech odevzdávání,

                                možnost   zakoupení   přihlášek  na  SŠ,   princip  fungování  tzv.“zápisových  lístků“)

 

 LEDEN      -      talentové zkoušky /umělecké obory/

                   - rodiče žáků  9.ročníku  obdrží  zápisový lístek (na třídních schůzkách  22.1.2019)

 

  ÚNOR        -      nejpozději do 19.2.2018   odevzdání vyplněných přihlášek (max.2 přihlášky na 2 školy nebo 2 obory 1 školy)  k potvrzení údajů  školou  výchovné  poradkyni

                   

   BŘEZEN    -         do  1.3.2019  doručení   zkontrolovaných  přihlášek   na příslušné  střední školy

                                       / zajišťují  si žáci a rodiče, nikoliv ZŠ!! /

     DUBEN     - přijímací zkoušky 5. a 7.ročník  16. a 17.4.2019

                                                      9.ročník         12. a 15.4.2019

                       -      rodiče  žáků  5. a 7.  ročníku, kteří byli přijati na víceletá gymnázia, si vyzvednou u  VP  zápisové lístky  poté, co je žák přijat

                              na  víceleté  gymnázium

 

     KVĚTEN   -      2.kola   přij. řízení /vyhlašují gymnázia a SŠ/    

 

*sledujte  www.atlasskolstvi.cz

                www.gwo.cz

                www.istp.cz

                www.infoabsolvent.cz

 

**sledujte webové stránky jednotlivých  SŠ a gymnázií, na kterých budou uveřejněna

                          data „Dne otevřených  dveří „/DOD/  - doporučujeme  školy navštívit

 

 • Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (odkaz na stránky ministerstva vnitra) -  Vyhláška č. 27/2016

 

      Výsledek obrázku pro poradenství   OBSAH ČINNOSTI VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ

 1. práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy
  • koordinace péče o žáky se SVP
  • podávání návrhů na vyšetření v PPP
  • vedení databáze a dokumentace dětí s SPU
  • komunikace s PPP a dalšími pracovišti
  • metodické vedení pedagogů a asistentů pedagoga
  • konzultace s rodiči žáků se SVP
  • koordinace přípravy integrací a IVP
  • organizace schůzek se zákonnými zástupci
 2. volba povolání
  • poskytování poradenské činnosti pro žáky a rodiče při volbě povolání
  • zajištění spolupráce se zástupci SŠ a SOU, s IPS úřadu práce
  • předávání informačních a propagačních letáků
  • evidence přihlášek a zápisových lístků
  • evidence přijatých žáků na SŠ
 3. další specifické činnosti
  • řešení výchovných a kázeňských problémů, organizace porad s rodiči
  • pomoc při řešení konfliktních situací
  • organizace školních a vzdělávacích akcí
  • spolupráce s metodikem prevence při předcházení a řešení sociálně patologických jevů
  • spolupráce s orgány péče o dítě, sociálními kurátory, s policií ČR a dalšími organizacemi

Spolupracujeme s těmito zařízeními:

 • pedagogicko psychologické poradny
 • speciálně pedagogická centra
 • střediska výchovné péče
 • orgány péče o dítě ÚMČ
 • policie ČR
 • dětští lékaři
 • IPS úřadu práce