Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 6.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

24.10.2018
Pravoúhlá soustava souřadnic - PS str. 31 - 34
 

5.11.2018
Začali jsme kapitolu Zlomek, desetinná čísla (PS od str. 39)
V pondělí 12.11. budeme psát kontrolní písemnou práci za 1. čtvrtletí z tohoto učiva:
- početní úkony s přirozenými čísly (sčítání, odčítání, násobení a dělení)
- obsah a obvod čtverce a obdélníku
- slovní úloha (sčítání a násobení přirozených čísel)
- jednotky času (vyjádření pomocí zlomků - např. kolik minut je 1/3 hodiny)
- desetinné zlomky a desetinná čísla
- konstrukční úlohy (základní geometrické útvary - kolmé a rovnoběžné přímky, čtverec, obdélník, kružnice, pravoúhlý trojúhelník)

 

16.11.2018
V pondělí 19.11. budeme psát test na porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel (PS str. 47, 50, 51)

20.11.2018
Ve středu 21.11. budeme psát test na převádění desetinných čísel na desetinné zlomky a naopak (viz PS str. 46)

26.11.2018
Probíráme násobení a dělení desetinných čísel 10, 100 a 1000 (PS str. 59 až 62). Ve  středu 28.11.  budeme psát z tohoto učiva test, kde budou i příklady na sčítání a odčítání desetinných čísel (PS str. 51 až 56).

30.11.2018
V pondělí 3.12. budeme psát test na převody jednotek délky (viz PS str. 64).

18.12.2018
Probrali jsme násobení desetinných čísel (PS str. 68 až 72). Po Vánocích bude z tohoto učiva test.

10.1.2019
Ve středu 16.1. budeme psát pololetní písemnou práci z učiva o desetinných číslech:
- sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinných čísel
- násobení a dělení 10, 100, 1000
- zaokrouhlování
- převody jednotek délky, hmotnosti a obsahu
(pracovní sešit od str. 49 do str. 86) 

4.2.2019
Probíráme dělitelnost přirozených čísel, uč. od str. 79, PS od str. 100. Je nezbytné, aby všichni uměli znaky dělitelnosti.

25.2.2019
Nejmenší společný násobek dvou a více čísel - uč. str. 92, PS od str. 113

4.3.2019
V úterý 5.3. budeme psát test na nejmenší společný násobek - viz PS str. 113 až 117.

11.3.2019
Probíráme největší společný dělitel (PS str. 119 až 125, uč. str. 88 až 91). Ve středu bude z tohoto učiva test.

19.3.2019
Probíráme úhly: přenášení úhlů, osu úhlu, měření úhlů, úhel pravý, přímý, ostrý, tupý (PS str. 126 až 141).

28.3.2019
Probrali jsme úhel pravý, přímý, ostrý a tupý, ostroúhlý, pravoúhlý a tupoúhlý trojúhelník. V pondělí začínáme vedlejší a vrcholové úhly (PS str. 143 až 147).

 

V úterý 16.4. budeme psát kontrolní písemnou práci z tohoto učiva:
- nalezení všech dělitelů daného čísla (T schéma)
- znaky dělitelnosti
- nalezení nejmenšího společného násobku a největšího společného dělitele dvou čísel
- slovní úloha na dělitelnost
- setrojení úhlů dané velikosti
- grafické sčítání a odčítání úhlů, násobení a dělení úhlů dvěma
- vedlejší, vrcholové, souhlasné a střídavé úhly

10. 5. 2019
V pondělí 13.5. budeme psát test z osové souměrnosti a osově souměrných útvarů (viz PS str. 183 až 186).

31.5.2019
V úterý 4.6. budeme psát test z povrchu a objemu kvádru a krychle.

Ve čtvrtek 13.6. budeme psát kontrolní písemnou práci z tohoto učiva:
- úhly (velikost úhlu, úhly vedlejší a vrcholové, souhlasné a střídavé)
- osová souměrnost
- převody jednotek obsahu a objemu
- povrch a objem kvádru a krychle
- konstrukce trojúhelníku + výšky, těžnice, střední příčky -
ještě bude probráno