Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Výchovná poradkyně


Mgr. K. Julínková

, Mgr. I.Vaníčková

Telefon: 543 238 159

 

  AKTUÁLNĚ 

Probíhají 2.kola přijímacího řízení.

18.4.  Nezapomeňte na odevzdání Zápisových lístků na SŠ a víceletá gymnázia!(viz informace níže)

11.4.

V dny konání přijímacího řízení jsou žáci 9.ročníku automaticky z výuky omluveni, žáci 5. a 7.ročníku musejí mít omluvenky absence od rodičů.

 

Zápisové lístky nutno doručit na SŠ, kam je žák přijat, do 10 pracovních dnů od uveřejnění výsledků přijímacího řízení. Rodiče žáků 9.ročníku si je již vyzvedli,

rodiče žáků  5. a 7.ročníku si je vyzvednou až po přijetí na víceletá gymnázia u mgr. I.Vaníčkové.

 

 

    Přihlášky je nutno na střední školy a víceletá gymnázia doručit do 1.3.2018 -zajišťují rodiče, nikoli  základní škola.

  !!! Dolní  část přední strany přihlášky : datum narození zákonného zástupce

 

    1.2.  Vyplněné přihlášky na střední školy a víceletá gymnázia  předejte ke kontrole a potvrzení ředitelstvím školy                                                                    třídním učitelům  nejlépe do 16.2.2018. 

 

 

                           Třídní schůzky 16.1. 2018  od 17 hodin - možnost zakoupit přihlášky na SŠ a víceletá gymnázia (5.,7. a 9.ročník) 

!!!  Rodiče žáků 9. třídy obdrží proti podpisu "Zápisový lístek" kterým se po přijetí na určitou střední školu  potvrzuje konečné rozhodnutí  žáka na škole   studovat. Nelze poslat po dítěti. 

Přijatí žáci 5. a 7.ročníku dostanou Zápisový lístek až po přijetí na víceleté gymnázium.

Vyplněné přihlášky odevzdejte třídnímu učiteli nejpozději do16.2.2018 ke kontrole údajů a potvrzení prospěchu žáka školou.

                                                                                         

DŮLEŽITÉ INFORMACE   týkající se přijímacího řízení na SŠ a víceletá gymnázia naleznete na následujících stránkách:

                                                                                    www.atlasskolstvi.cz

                                                                                    http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html

 

                     Zde naleznete veškeré informace, které se přijímacích zkoušek týkají.  Samostatná schůzka s rodiči se v letošním šk. roce nebude konat.

                     Prosím rodiče žáků 5. a 7.ročníku,kteří se budou hlásit na víceletá gymnázia, aby o svém záměru informovali třídní učitele.  Děkuji.

                     

                     

         

                             8.11.

                          Talentové obory:  V případě, že se žák hlásí do oboru, kde je součástí přijímacího řízení talentová zkouška ( týká se uměleckých oborů, konzervatoře a sportovního  

                                                          gymnázia - viz tzv. Atlas školství  ), přineste  třídnímu učiteli k potvrzení údajů o prospěchu žáka vyplněnou přihlášku do cca 20.11.   

                                                          Poté    je třeba do 30.11. potvrzenou přihlášku osobně doručit na příslušnou střední školu.     

                                                          Přihlášku můžete vytisknout z internetu (modrý tiskopis"přihláška na SŠ - talentové obory " nebo zakoupit u vých. poradce (1 ks/3,-Kč)

                   

                    Přihlášky na SŠ školy a víceletá gymnázia   si můžete stáhnout z internetu nebo  je bude možné zakoupit u vých.poradce na lednových třídních schůzkách.(3,-Kč/1ks)

 

                 

                          

             

                           

 

1.11.    V rámci odpolední výuky žáků 9.ročníku schůzka s výchovnou poradkyní -předání Atlasů školství 

             informace o přijímacím řízení na SŠ, informace o oborech, školách a povoláních.

 

7.11. návštěva Úřadu práce - volba povolání, testy  profesní orientace

 

INFORMACE   TÝKAJÍCÍ   SE  PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ    VE   ŠK. ROCE   2017/18

AKTUÁLNÍ  INFORMACE  A  UPOZORNĚNÍ  na  stránkách naší školy (Výchovný poradce)

  ZÁŘÍ           –   základní  informace  o přijím. řízení  ve stávajícím šk.roce 

                                      /v rámci  třídních schůzek  12.9.2017/

               

  ŘÍJEN             -     vyzvednutí  přihlášek  pro  umělecké  obory  s talentovou  zkouškou    /5.,7.,9.ročník /     

                        –      žáci  9.ročníku obdrží  seznam  SŠ a učebních  oborů  v Jihomoravském  kraji    /Atlas školství/

 

LISTOPAD           -    návštěva  Úřadu  práce /informace o  uplatnění  v oboru na trhu práce, testy   k volbě povolání /   7.11./

                             -     „Veletrh středních škol“  / 24.-25.11.2017  , individuální návštěva  s rodiči/

                             -  do  30.11. 2017  podání  přihlášek   do uměl. oborů

 

PROSINEC            -  možnost   zakoupení   přihlášek  na SŠ  (tř. učitelé)

                               -    web:  informace   k  jejich vyplňování  a termínech odevzdávání,  princip  fungování  tzv.“zápisových  lístků“/

 

 LEDEN      -      talentové zkoušky /umělecké obory/

                   -  -  možnost   zakoupení   přihlášek  na SŠ  (tř. učitelé)

                   - rodiče žáků  9.ročníku  obdrží  zápisový lístek (na třídních schůzkách  16.1.2018)

 

  ÚNOR        -      do 16.2.2017  odevzdání vyplněných přihlášek na víceletá gymnázia,

                             gymnázia a  SŠ    výchovné  poradkyni,  potvrzení  údajů     školou

                    

   BŘEZEN    -     do  1.3.2017  doručení   zkontrolovaných  přihlášek   na příslušné  střední školy

                                       / zajišťují  si žáci a rodiče, nikoliv ZŠ!! /

     DUBEN     - přijímací zkoušky

                       -      rodiče  žáků  5. a 7.  ročníku, kteří byli přijati na víceletá gymnázia, si vyzvednou u VP  zápisové lístky  poté, co je žák přijat

                              na víceleté gymnázium

 

     KVĚTEN   -      2.kola   přij. řízení /vyhlašují gymnázia a SŠ/    

 

*sledujte  www.atlasskolstvi.cz

**sledujte webové stránky jednotlivých  SŠ a gymnázií, na kterých budou uveřejněna

                                       data „Dne otevřených  dveří „/DOD/  - doporučujeme  školy navštívit

                                                                                                               

          

 

 

 • Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (odkaz na stránky ministerstva vnitra) -  Vyhláška č. 27/2016

 

      Výsledek obrázku pro poradenství   OBSAH ČINNOSTI VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ

 1. práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy
  • koordinace péče o žáky se SVP
  • podávání návrhů na vyšetření v PPP
  • vedení databáze a dokumentace dětí s SPU
  • komunikace s PPP a dalšími pracovišti
  • metodické vedení pedagogů a asistentů pedagoga
  • konzultace s rodiči žáků se SVP
  • koordinace přípravy integrací a IVP
  • organizace schůzek se zákonnými zástupci
 2. volba povolání  /I.Vaníčková/
  • poskytování poradenské činnosti pro žáky a rodiče při volbě povolání
  • zajištění spolupráce se zástupci SŠ a SOU, s IPS úřadu práce
  • předávání informačních a propagačních letáků
  • evidence přihlášek a zápisových lístků
  • evidence přijatých žáků na SŠ
 3. další specifické činnosti
  • řešení výchovných a kázeňských problémů, organizace porad s rodiči
  • pomoc při řešení konfliktních situací
  • spolupráce s metodikem prevence při předcházení a řešení sociálně patologických jevů
  • spolupráce s orgány péče o dítě, sociálními kurátory, s policií ČR a dalšími organizacemi

Spolupracujeme s těmito zařízeními:

 • pedagogicko psychologické poradny
 • speciálně pedagogická centra
 • střediska výchovné péče
 • orgány péče o dítě ÚMČ
 • policie ČR
 • IPS úřadu práce