Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 8.A

Vyučující: Mgr. Vendula Šimoníková

Informace ke čtenářským deníkům a seznam povinné četby spadá pod předmět Literární seminář.

 

 

UČIVO BŘEZEN:

12.3. Opakování větných členů (pracovní list) zde.

Mluvnice: Rozbor věty jednoduché

                 Souvětí souřadné (druhy vedlejších vět).

Sloh: Mluvní cvičení, diskuze, konverzace.

Literatura: Český realismus, naturalismus a  realistické drama.

 

UČIVO ÚNOR:

Zítra (12.2.) kontrolujeme DÚ z jarních prázdnin - Podmět a přísudek

Mluvnice

Skladba - základní a rozvíjející větné členy

              - několikanásobné větné členy

              - významové poměry mezi větnými členy

Sloh - výtah (práce s textem, tvroba osnovy)

Literatura - Kritický realismus u nás a ve světě (Němcová, Havlíček, Balzac..)

 

 

Pololetní písemná práce - úterý  9. ledna 2018

Co je třeba si zopakovat?

  • podstatná jména:     mluvnické kategorie (pád, číslo, rod vzor), pomnožná, hromadná, látková
  • přídavná jména:       stupňování + druhy
  • zájmena:                  druhy
  • slovesa:                   mluvnické kategorie včetně třídy a vzoru

 

SLOH-Výklad. Připomínám, že 3. ledna zkouším první prezentace.

Pro inspiraci vkládám ukázkovou prezentaci a text.

UČIVO LEDEN:

Mluvnice: - skladba (věta jednočlenná, dvojčlenná, větný zápor)

                    - základní větné členy

Sloh: - výklad - prezentace žáků

Literární výchova: - Národní obrození (2. fáze)

 

UČIVO PROSINEC:

Mluvnice: - mluvnické kategorie sloves (rod, vid, třída a vzor)

                    - pravopis koncovek sloves a jmen

Sloh: - výklad

Literární výchova: - Národní obrození

 

UČIVO LISTOPAD:

SLOH: do středy 29.11. napsat domácí slohovou práci (líčení) na jedno z témat:

                        Nejkrásnější místo na zemi

                        Svět z ptačí perpektivy

6. 11. Čtvrtletní test z mluvnice.

Mluvnice: Skloňování zájmena týž, tentýž; Číslovky, Slovesa - opakování

Sloh: Subjektivně zabarvený popis (líčení)

Literární výchova: Český romantismus, Národní obrození

 

UČIVO ŘÍJEN:

Ve středu 25. října píšeme školní slohovou práci (Charakteristika postavy).

Mluvnice: Tvarosloví (slovní druhy, nepravidelnosti ve skloňování cizích a přejatých jmen)

Sloh: Charakteristika (charakteristika literární postavy, 1. kontrolní slohová práce)

          Návod na opravu slohových prací zde.

Literární výchova: Preromantismus, Světový romantismus (Puškin, Lermontov, Hugo, Dumas, Scott, Poe)

UČIVO ZÁŘÍ:

Mluvnice: Útvary českého jazyka

                  Čestina jako slovanský jazyk

                  Nauka o slovní zásobě (Slovní zásoba a tvoření slov)

                 Slova přejatá (výslovnost a pravopis)

 

Sloh: Charakteristika (Opakování, charakteristika spolužáka)

Literární výchova: Úvod do literatury (literární pojmy, opakování ze 7. ročníku)

                             Klasicismus a osvícenství