Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 6.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

24.10.2018
Pravoúhlá soustava souřadnic - PS str. 31 - 34
 

5.11.2018
Začali jsme kapitolu Zlomek, desetinná čísla (PS od str. 39)
V pondělí 12.11. budeme psát kontrolní písemnou práci za 1. čtvrtletí z tohoto učiva:
- početní úkony s přirozenými čísly (sčítání, odčítání, násobení a dělení)
- obsah a obvod čtverce a obdélníku
- slovní úloha (sčítání a násobení přirozených čísel)
- jednotky času (vyjádření pomocí zlomků - např. kolik minut je 1/3 hodiny)
- desetinné zlomky a desetinná čísla
- konstrukční úlohy (základní geometrické útvary - kolmé a rovnoběžné přímky, čtverec, obdélník, kružnice, pravoúhlý trojúhelník)