Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 6.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

V pátek 8.6. budeme psát kontrolní písemnou práci za 4. čtvrtletí z tohoto učiva:
- úhly (vedlejší, vrcholové, souhlasné, střídavé)
- osová souměrnost
- převody jednotek obsahu a objemu
- objem a povrch kvádru a krychle
- konstrukce trojúhelníku + střední příčky, těžnice, výšky

 

 

30.5.2018
Probíráme učivo o trojúhelníku (vnější a vnitřní úhly trojúhelníku, rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník, střední příčky, těžnice a výšky v trojúhelníku) - PS str. 213 až 231.
Ve čtvrtek 31.5. bude z tohoto učiva test.

11.5.2018
Ukončili jsme kapitolu Objem a povrch kvádru a krychle, v úterý bude z tohoto učiva test (učebnice str. 118 až 127, pracovní sešit str. 192 až 212).

20.4.2018
Ukončili jsme osovou souměrnost a začali kapitolu o krychli a kvádru (uč. od str. 115, PS od str. 187). Dnes jsme počítali objem krychle a kvádru, příští týden budeme pokračovat s převody jednotek objemu.

6.4.2018
Ve středu 11.4. budou žáci psát kontrolní písemnou práci za třetí čtvrtletí, ve které budou příklady z tohoto učiva:
- dělitelnost (znaky dělitelnosti, nalezení největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku dvojice čísel, slovní úloha - viz PS str. 106, 107, 115, 122)
- narýsování úhlu dané velikosti
- grafické sčítání a odčítání úhlů
- grafické násobení a dělení úhlů dvěma
- vedlejší, vrcholové, souhlasné a střídavé úhly

 

27.3.2018
Začínáme 3.díl pracovního sešitu - velikost úhlu ve stupních a minutách.

 

14.3.2018
- úhel ostrý, pravý, tupý, přímý
- ostroúhlý, pravoúhlý, tupoúhlý trojúhelník
- vedlejší a vrcholové úhly
- grafické sčítání a odčítání úhlů
Učebnice str. 65 až 74, PS str. 139 až 152

 

28.2.2018

Měření velikosti úhlů, PS od str. 132, uč. str. 69. Nosit úhloměr!

 

22.2.2018
Začali jsme rýsovat, probíráme učivo o úhlech (PS od str. 126, uč. od str. 55). Prosím, aby všichni žáci měli v pořádku rýsovací potřeby (problém je zejména kružítko a ořezaná tužka č.3).
 

14.2.2018
Pokračujeme v učivu o dělitelnosti, naučili jsme se hledat největšího společného dělitele dvo čísel (PS str. 119 až 122). Zítra budeme psát malý test na znaky dělitelnosti, nalezení všech dělitelů daného čísla (T schéma) a rozklad čísla na součin prvočísel.
 

30.1.2018
Probíráme učivo o dělitelnosti přirozených čísel (PS od str. 100). Zítra budeme psát malý test na znaky dělitelnosti, nalezení všech dělitelů daného čísla, pojmy násobek a dělitel (do str. 107 v PS).
 

5.1.2018
Ve středu 10.1. budeme psát kontrolní písemnou práci, ve které se vyskytne veškeré učivo o desetinných číslech: sčítání, odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování, převody jednotek.

 

6.12.2017
Dokončili jsme učivo o násobení desetinných čísel, zítra bude z tohoto učiva test.
Začali jsme dělení desetinných čísel (uč.str. 49, PS str.76)

 

29.11.2017
Pokračovali jsme v převádění jednotek, dnes jsme převáděli jednotky obsahu. Zítra celou tuto kapitolu ukončíme (PS str. 63 až 67) a začneme Násobení desetinných čísel (PS od str. 68, uč.str. 46 až 49).

 

24.11.2017
Ukončili jsme násobení desetinných čísel 10, 100, 1000 (PS str. 58 až 62, uč. str. 43 - 44).
Začali jsme převádění jednotek délky (PS str. 64, uč str. 45). V úterý bude test ze sčítání a odčítání desetinných čísel a násobení a dělení desetinných čísel 10, 100 a 1000.

 

10.11.2017
Procvičujeme zaokrouhlování, sčítání a odčítání desetinných čísel (PS od str. 49). Dokončili jsme stranu 53 a za DÚ je ze strany 54 cvič. A-21 a) až d).
Ve středu 15.11. budeme psát kontrolní písemnou práci za 1. čtvrtletí, ve které budou příklady z tohoto učiva:
- početní operace s přirozenými čísly
- obsah a obvod čtverce a obdélníku
- zlomky: výpočet části celku
- převádění desetinných čísel na desetinné zlomky a naopak
- uspořádání desetinných čísel
- zaokrouhlování desetinných čísel

 

3.11.2017
Ukončili jsme úvodní kapitolu ke zlomkům a desetinným číslům (PS str. 39 až 47). V úterý 7.11. budeme psát z tohoto učiva test. Doporučuji zopakovat si cvičení A-1, A-5 a A-6 na str. 46 a cvičení A-8, A-10 a A-12 na str. 47.

 

24.10.2017

Ukončili jsme opakování učiva 5. ročníku, v úterý 31.10. budeme psát opakovací test. Doporučuji projít si příklady v pracovním sešitě na str. 35 až 38.


11.10.2017

Opakovali jsme osu úsečky a jednoduché konstrukční úlohy (PS str. 24 - 25, str. 26/B-12).
 

12.9.2017

Ukončili jsme úvodní kapitolu opakování početních operací s přirozenými čísly (PS str. 1 až 6).
Ve středu 13.9. píšeme z tohoto učiva test.

26.9.2017
Probíráme učivo o obsahu a obvodu obrazce (PS str. 15 až 20), zítra si připomeneme prostorové útvary (PS str. 22-23). V pondělí 2.10. bude test na obsah a obvod čtverce a obdélníku. 
Dalším učivem bude geometrie, prosím, aby si děti v pondělí přinesly rýsovací potřeby.